Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kalhov - CZ063.3707.6105.190 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Kalhov

  Číslo obce PRVKUK 190
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.190
  Kód obce 587320
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0190.01 Kalhov 06216 62162
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kalhov se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Pověřená obec – Jihlava, stavební úřad – Jihlava. Obcí protéká Hejšťský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 646 – 670 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kalhov trvale bydlící 117 117 117 124 124 123 122
   přechodně bydlící 25 25 25 25 25 25 25
   celkem 142 142 142 149 149 148 147
   Obec Kalhov celkem trvale bydlící 117 117 117 124 124 123 122
   přechodně bydlící 25 25 25 25 25 25 25
   celkem 142 142 142 149 149 148 147
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kalhov 116 127 121 123 119 120 122 123 125 127 129 129 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kalhov 135 135 135 124 124 123 122
   Obec Kalhov celkem 135 135 135 124 124 123 122
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Kalhov je vybudovaný místní vodovod. Vodovod byl uveden do provozu r. 1980. Zdrojem pitné vody jsou 2 kopané studny S1 (využívána) – s vydatností 1,5 l/s, hl. 5 m a S2 (nevyužívána) – s vydatností - 3 l/s, hl. 4,1 m. Studna S2 slouží jako náhradní zdroj. Z obou studní jsou povoleny odběry max. 1 l/s. Ze studní se voda čerpá do VDJ Kalhov 100 m3, odkud je voda rozvedena gravitačně po obci.

   V obci byl v roce 2017 proveden nový hydrogeologický vrt.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhuje se vystrojení a připojení hydrogeologického vrtu přes nevyužívanou čerpací stanici u studny S2 do stávajícího VDJ.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kalhov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kalhov - - - 50 50 50 122
   Obec Kalhov celkem - - - 50 50 50 122
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci. Jednotná kanalizace je ukončena jedním biologickým rybníkem, který slouží jako ČOV. V části obce jsou odpadní vody individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

   V obci je vybudována čistírna odpadních vod - biologický rybník.
   V současnosti napojené obce (místní části): část obce Kalhov
   Nově napojené obce (místní části): část obce Kalhov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s dokončením jednotné kanalizace. Dále bude dobudován druhý biologický rybník, který bude sloužit jako ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): část obce Kalhov
   Nově napojené obce (místní části): část obce Kalhov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěno dokončení jednotné kanalizace a dobudování druhého biologického rybníka, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností v části obce zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Kalhov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Kalhov 2 000,0 14 000,0 16 000,0
  Obec Kalhov celkem 2 000,0 14 000,0 16 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.