Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Jihlávka - CZ063.3707.6105.189 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Jihlávka

  Číslo obce PRVKUK 189
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.189
  Kód obce 587290
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3042
  Třešť

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0189.01 Jihlávka 05992 59927
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Jihlávka se nachází v JZ části Kraje Vysočina, okres Jihlava. Pověřená obec – Třešť, stavební úřad – Batelov. Obcí protéká řeka Jihlava a místní vodní tok, který je přítokem řeky Jihlavy. Rozsah zástavby je v rozmezí 642 – 660 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jihlávka trvale bydlící 232 232 231 209 192 175 158
   přechodně bydlící 95 95 95 120 130 130 130
   celkem 327 327 326 329 322 305 288
   Obec Jihlávka celkem trvale bydlící 232 232 231 209 192 175 158
   přechodně bydlící 95 95 95 120 130 130 130
   celkem 327 327 326 329 322 305 288
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Jihlávka 223 232 233 228 209 210 220 213 204 205 206 206 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jihlávka 320 320 319 340 340 340 340
   Obec Jihlávka celkem 320 320 319 340 340 340 340
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Jihlávka je vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je jímací území 1 – tři studny o kapacitě 1,17 l/s a jímací území 2 – dva vrty o kapacitě 3,2 l/s. Z obou zdrojů je voda vedena (z vrtů čerpána) do odkyselovací stanice a VDJ Jihlávka I 50 m3 (664,5/662,5 m n.m.). Z tohoto VDJ je voda gravitačně vedena do vyrovnávacího VDJ Jihlávka II 50 m3 (664,5/662,5 m n.m.). Obec je zásobena gravitačně. Vodovod byl v období 1993 – 1994 rekonstruován.

   V roce 2008 po vybudování zvyšovací tlakové stanice byl odpojen vyrovnávací VDJ Jihlávka II 50 m3 (664,5/662,5 m n.m.).  Dále byla rozšířena vodovodní síť v délce 425 m. V roce 2014 z důvodu havárie byla provedena rekonstrukce části původního vodovodu z železných trubek 50 mm z roku 1962 v části obce „ke škole" v délce cca 300 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Jihlávka realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jihlávka - - - 15 300 300 300
   Obec Jihlávka celkem - - - 15 300 300 300
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť v rozsahu cca 2216 m. Splaškové odpadní vody po předčištění v septicích jsou vypouštěny bez dalšího čištění do vodního toku Jihlava.
   V obci je v provozu jedna lokální ČOV pro 20 EO (pro bytový dům čp. 81)

   V obci není vybudována centrální ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové odpadní vody budou zaústěny do navržené ČOV.

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Jihlávka
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Jihlávka realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Jihlávka - 18 000,0 18 000,0
  Obec Jihlávka celkem - 18 000,0 18 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.