Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Ježená - CZ063.3707.6105.187 - stav 3. 8. 2018

 1. Obec

  Ježená

  Číslo obce PRVKUK 187
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.187
  Kód obce 587281
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0187.01 Ježená 05946 59463
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Ježená se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Pověřená obec – Jihlava. Obcí protéká Maršovský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 548 - 566 m n.m.
   Obec Ježená se nachází v povodí VN Hubenov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ježená trvale bydlící 104 104 104 128 133 138 143
   přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
   celkem 104 104 104 138 143 148 153
   Obec Ježená celkem trvale bydlící 104 104 104 128 133 138 143
   přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
   celkem 104 104 104 138 143 148 153
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Ježená 128 127 125 127 126 131 133 133 128 124 125 125 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ježená 89 89 89 100 133 138 143
   Obec Ježená celkem 89 89 89 100 133 138 143
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Ježená je vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody jsou dvě jímací studny, ze kterých je voda svedena do odkyselovací stanice. Z odkyselovací stanice je voda dopravena litinovým potrubím DN 80 do VDJ Ježená 50 m3. Z VDJ je obec zásobena gravitačně. Součástí veřejného vodovodu je i nová úpravny vody z roku 2010 s denitrifikací, odradonováním a hygienickým zabezpečením vody (aerace vody a dávkování vodného roztoku chlornanu sodného).

    

   V roce 2018 byl realizován posilující vodní zdroj - vrtaná studna hloubky 70,5m včetně jeho napojení na stávající veřejný vodovod.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Dále se předpokládá obnova (modernizace) VDJ a úpravny vody.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Uvažuje se s novým posilujícím vodním zdrojem.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Ježená realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ježená - - - 60 133 138 143
   Obec Ježená celkem - - - 60 133 138 143
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Ve větší části obce byla v r. 2014 realizována I. etapa splaškové kanalizace gravitační z trub PVC DN 200 až 400 v celkové délce 1360 m a splašková kanalizace tlaková z trub PE DN 50 v celkové délce 28 m. Ve zbývající části je stávající jednotná kanalizace v délce 296 m s vyústěním do Maršovského potoka.

   V obci je vybudována z r. 2014 mechanicko-biologická ČOV s nitrifikací pro 130 EO.
   V současnosti napojené obce (místní části): Ježená
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dobudování splaškové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody na nově vybudovanou ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Ježená
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěno dobudování splaškové kanalizace ve zbývajících částech obce, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Ježená realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Ježená 4 000,0 3 500,0 7 500,0
  Obec Ježená celkem 4 000,0 3 500,0 7 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  3. 8. 2018 187/2018 administrativní opatření Ježená - posílení vodního zdroje - vrt hl. 70,5 m a výtlačný řad v dl. 32 m
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.