Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Jezdovice - CZ063.3707.6105.186 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Jezdovice

  Číslo obce PRVKUK 186
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.186
  Kód obce 587273
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3042
  Třešť

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0186.01 Jezdovice 05939 59391
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Jezdovice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Pověřená obec – Třešť. Obcí protéká Třešťský potok. Na území obce se též nachází Jezdovický rybník. Rozsah zástavby je v rozmezí 530 – 550 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jezdovice trvale bydlící 249 249 248 275 283 291 297
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 264 264 263 290 298 306 312
   Obec Jezdovice celkem trvale bydlící 249 249 248 275 283 291 297
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 264 264 263 290 298 306 312
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Jezdovice 277 270 267 262 262 254 252 248 245 253 242 242 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jezdovice - - - - - - 297
   Obec Jezdovice celkem - - - - - - 297
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Jezdovice není vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou ze soukromých studní a ze tří soukromých vodovodů. Obec vlastní pouze VDJ (špatný stav) a studny bez rozvodných řadů.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající stav zásobení obyvatel pitnou vodou v obci Jezdovice není vyhovující. Předpokládá se napojení na skupinový vodovod Jihlava a vybudování rozvodné sítě.

   Navrhované zdroje pitné vody

   V obci Jezdovice se uvažuje s novými vodními zdroji.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Jezdovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jezdovice - - - - - - 297
   Obec Jezdovice celkem - - - - - - 297
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové vody budou odváděny na nově vybudovanou čistírnu odpadních vod v obci Jezdovice.

   V obi bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Jezdovice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Jezdovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Jezdovice 4 488,0 22 500,0 26 988,0
  Obec Jezdovice celkem 4 488,0 22 500,0 26 988,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.