Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Jersín - CZ063.3707.6105.185 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Jersín

  Číslo obce PRVKUK 185
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.185
  Kód obce 587265
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3026
  Polná

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0185.01 Jersín 05850 58505
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Jersín se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Pověřená obec – Polná. Obcí protéká vodní tok Balinka. Na území obce jsou dále 3 rybníky. Rozsah zástavby je v rozmezí 519 – 532 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jersín trvale bydlící 197 197 197 196 193 190 186
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 197 197 197 196 193 190 186
   Obec Jersín celkem trvale bydlící 197 197 197 196 193 190 186
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 197 197 197 196 193 190 186
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Jersín 194 200 196 198 192 194 195 193 188 184 187 187 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jersín 192 192 192 196 193 190 186
   Obec Jersín celkem 192 192 192 196 193 190 186
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Jersín má vybudovaný veřejný vodovod. Vodovod byl vybudován v r. 1930, v letech 1965 - 69 byla provedena generální oprava s rozšířením prameniště.
   Zdrojem vody jsou tři studny o celkové vydatnosti 1,1 l/s (S1 – 0,8 l/s, S2 – 0,15 l/s a S3 - 0,15 l/s). Voda ze studní teče do akumulační studny (nahrazující VDJ) odkud je gravitačně přiváděna do rozvodné sítě v obci. Přívodný řad do obce je z PVC, DN 100 mm, dl. 885 m. Rozváděcí řady po obci jsou z PE a litiny.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci se předpokládá výstavba úpravny vody (z důvodu hraničních hodnot objemové aktivity radonu, hodnoty pH a zhoršení kvality vody při přívalových deštích) včetně VDJ, dezinfekce vody a zařízení pro zvýšení tlaku.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Jersín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jersín - - - - 193 190 186
   Obec Jersín celkem - - - - 193 190 186
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je kombinovaná kanalizace (jednotná a splašková) délky cca 1950 m a lokální ČOV.
   V obci není vybudována centrální ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny sběračem na obec Meziříčko a dále na ČOV Měřín.

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Jersín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Jersín 6 200,0 20 000,0 26 200,0
  Obec Jersín celkem 6 200,0 20 000,0 26 200,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.