Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Jamné - CZ063.3707.6105.184 - stav 8. 10. 2018

 1. Obec

  Jamné

  Číslo obce PRVKUK 184
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.184
  Kód obce 587249
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3026
  Polná

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0184.01 Jamné 05661 56618
  CZ063.3707.6105.0184.02 Lipina 19815 198153
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Jamné se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Pověřená obec – Polná. Obec má místní části Jamné a Lipina včetně osady Rytířsko. Pod obcí protéká Jamenský potok a potok Rybenský, který se vlévá do Mlýnského rybníka. V obci jsou dále 3 rybníky. Rozsah zástavby je v rozmezí 520 - 550 m n.m. Osada Rytířsko se nachází v nadmořské výšce 550 – 553 m n.m. a neprotéká jí žádný vodní tok. Lipina je od obce Jamné vzdálena asi 2 km. Místní částí protéká Lipinský potok. Rozsah zástavby je 545 – 550 m n.m.
   Místní část Jamné se nachází v ochranném pásmu (2. vnější) vodárenského zdroje.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jamné trvale bydlící 484 483 483 532 546 560 571
   přechodně bydlící 30 30 30 21 21 21 21
   celkem 514 513 513 553 567 581 592
   Lipina trvale bydlící 6 6 6 7 6 5 4
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 16 16 16 17 16 15 14
   Obec Jamné celkem trvale bydlící 490 489 489 539 552 565 575
   přechodně bydlící 40 40 40 31 31 31 31
   celkem 530 529 529 570 583 596 606
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Jamné 509 518 526 534 539 541 551 567 578 575 579 579 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jamné 470 473 479 553 566 580 591
   Lipina - - - - - - -
   Obec Jamné celkem 470 473 479 553 566 580 591
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Jamné

   Místní část je zásobována (520 - 550 m n.m.) ze skupinového vodovodu Jamné – Rybné. Vodovod byl uveden do provozu r. 1990. Zdrojem pitné vody pro veřejný vodovod Jamné – Rybné jsou 3 vrty v povodí Jamenského potoka (s vydatností 2,2 l/s) a studna v lokalitě Lipina (vydatnost 0,3 l/s). Voda z vrtů je čerpána do přečerpávací stanice s akumulací 50 m3. Z přečerpávací stanice je voda čerpána do VDJ Jamné 2 x 100 m3 (585,1/581,8 m n.m.). Voda je upravována v úpravně vody u VDJ. Voda ze studny S1 je čerpána do VDJ samostatným výtlakem dl. 400 m. Technologickou část úpravny tvoří 2 tl. filtry a 2 prací čerpadla. Místní část Jamné a obec Rybné jsou zásobeny gravitačně. Rozvodná síť v místní části Jamné je provedena z litiny, DN 80, 100, 150. Po roce 1990 byly v místní části realizovány vodovodní řady v celkové délce cca 1409 m.

    

   Místní (městská) část Lipina

   Místní část Lipina nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelstvo je zásobeno z vlastních zdrojů.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Jamné

   Vzhledem k technickému stavu vodovodní sítě (materiál litina) se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Lipina

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec Jamné se s novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Jamné realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jamné - - - 100 566 580 591
   Lipina - - - - - - -
   Obec Jamné celkem - - - 100 566 580 591
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Jamné

   V roce 2018 byla v místní části realizována výstavba splaškové kanalizace včetně výtlaku a ČS. Kanalizace je ukončena novou ČOV v místní části.

    

   V místní části je vybudována ČOV pro 600 EO.

   V současnosti napojené obce (místní části): Jamné

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Lipina, osada Rytířsko

    

   Osada Rytířsko nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani ČOV. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

   V osadě není ČOV.

    

   Místní (městská) část Lipina

   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani ČOV. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

   V místní části není ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Jamné

   Navrhuje se dostavba kanalizace v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V osadě Rytířsko vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Lipina

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Jamné realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Jamné 4 000,0 60 000,0 64 000,0
  Lipina - - -
  Obec Jamné celkem 4 000,0 60 000,0 64 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  8. 10. 2018 205/2018 administrativní opatření Jamné - splašková kanalizace v celkové délce 4252,7 vč. výtlaku a ČS (celková délka odboček je 976 m)
  8. 10. 2018 206/2018 administrativní opatření Jamné - ČOV pro 600 EO
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.