Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Hybrálec - CZ063.3707.6105.183 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Hybrálec

  Číslo obce PRVKUK 183
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.183
  Kód obce 550281
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0183.01 Hybrálec 05036 50369
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hybrálec se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Pověřená obec – Jihlava. K obci Hybrálec náleží osada Šipnov. Obcí protéká Smrčenský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 500 – 524 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hybrálec trvale bydlící 361 360 360 444 455 465 480
   přechodně bydlící 80 80 80 5 5 5 5
   celkem 441 440 440 449 460 470 485
   Obec Hybrálec celkem trvale bydlící 361 360 360 444 455 465 480
   přechodně bydlící 80 80 80 5 5 5 5
   celkem 441 440 440 449 460 470 485
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Hybrálec 401 411 427 430 441 442 442 450 449 461 456 456 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hybrálec 361 360 360 334 350 370 390
   Obec Hybrálec celkem 361 360 360 334 350 370 390
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Hybrálec je vybudovaný místní veřejný vodovod. Rozvodná síť byla uvedena do provozu r. 1981. Zdrojem pitné vody je prameniště se studnami o celkové vydatnosti 3,0 l/s. Z prameniště je voda čerpána výtlačným řadem do VDJ Hybrálec 150 m3 (541,0/538,0 m n.m.). Voda do spotřebiště je dodávána gravitačně. V roce 2010 bylo provedeno v obci Hybrálec zaokruhování vodovodu z PVC DN 110 v délce 215 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V osadě Šipnov se navrhuje výstavba přívodního řadu včetně automatické tlakové stanice v prostoru stávajícího VDJ Hybrálec a rozvodných řadů.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Hybrálec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hybrálec - - - 420 440 460 490
   Obec Hybrálec celkem - - - 420 440 460 490
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V části obce Hybrálec je vybudována kombinovaná kanalizace. Jednotná kanalizace je délky cca 1083 m, jejíž součástí je odlehčovací komora. Splašková kanalizace je celkové délky cca 1744 m včetně 3 čerpacích stanic.

   V osadě Šipnov je vybudována jednotná kanalizace v délce cca 167 m s vyústěním do toku.

    

   V obci Hybrálec je z r. 2011 vybudována mechanicko-biologická ČOV pro 520 EO s technologií smíšené aktivace s nížkozátěžovým biologickým stupněm.

   V současnosti napojené obce (místní části): Hybrálec

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V osadě Šipnov vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Hybrálec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Hybrálec 4 700,0 7 000,0 11 700,0
  Obec Hybrálec celkem 4 700,0 7 000,0 11 700,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.