Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Hubenov - CZ063.3707.6105.182 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Hubenov

  Číslo obce PRVKUK 182
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.182
  Kód obce 587222
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0182.01 Hubenov 41234 412341
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hubenov se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Pověřená obec – Jihlava. Rozsah zástavby je v rozmezí 570 - 584 m n.m. Obcí protéká Jedlovský potok.
   Obec se částečně nachází v povodí VN Hubenov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hubenov trvale bydlící 148 148 148 122 114 106 98
   přechodně bydlící 40 40 40 40 40 40 40
   celkem 188 188 188 162 154 146 138
   Obec Hubenov celkem trvale bydlící 148 148 148 122 114 106 98
   přechodně bydlící 40 40 40 40 40 40 40
   celkem 188 188 188 162 154 146 138
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Hubenov 128 129 128 131 136 136 133 135 136 134 141 141 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hubenov 178 178 178 122 114 106 98
   Obec Hubenov celkem 178 178 178 122 114 106 98
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Hubenov je vybudovaný místní veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je prameniště se dvěma studnami o celkové vydatnosti 3,22 l/s. Max. povolená kapacita zdroje je 1,6 l/s. Voda z tohoto vodovodu zásobuje části obce Starý Hubenov, Nový Hubenov, Pančava, okolní samoty a objekty ZD.
   Voda je upravována v odkyselovací stanici a akumulována ve VDJ 2 x 50 m3 (598,0/594,0 m n.m.). Součástí VDJ je i odradonovací stanice a dávkování desinfekce. Obyvatelé obce jsou vodou zásobeni gravitačně.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Hubenov realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hubenov - - - - - - -
   Obec Hubenov celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Předpokládá se nová výstavba ČOV Hubenov.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Hubenov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Hubenoiv realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Hubenov - - -
  Obec Hubenov celkem - - -
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.