Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Hrutov - CZ063.3707.6105.181 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Hrutov

  Číslo obce PRVKUK 181
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.181
  Kód obce 590681
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0181.01 Hrutov 04887 48879
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hrutov se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava a leží jihovýchodně od města Jihlava, ve vzdálenosti cca 17 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hrutov trvale bydlící 83 83 83 86 85 84 83
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 103 103 103 106 105 104 103
   Obec Hrutov celkem trvale bydlící 83 83 83 86 85 84 83
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 103 103 103 106 105 104 103
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Hrutov 85 88 88 87 88 89 90 86 97 103 104 104 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hrutov 103 98 91 86 85 84 83
   Obec Hrutov celkem 103 98 91 86 85 84 83
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hrutov má vybudovaný veřejný vodovod, napojený přívodním řadem na vodovod obce Kněžice přes její místní část Brodce. Pro zabezpečení dostatečného tlaku vody je v obci vybudována tlaková stanice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Hrutov realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hrutov - - - - - - -
   Obec Hrutov celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny sběračem do místní části Brodce obce Kněžice a odtud na ČOV Kněžice.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Hruutov realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Hrutov - - -
  Obec Hrutov celkem - - -
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.