Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Horní Dubenky - CZ063.3707.6105.180 - stav 22. 10. 2018

 1. Obec

  Horní Dubenky

  Číslo obce PRVKUK 180
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.180
  Kód obce 587168
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3042
  Třešť

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0180.01 Horní Dubenky 04282 42820
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Horní Dubenky se nachází v JZ části Kraje Vysočina, okres Jihlava. Pověřená obec – Třešť, stavební úřad – Batelov. V obci je samostatná osada Janštejn.
   Obcí protéká Hamerský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 668 – 684 m n.m, Janštejn 694 – 696 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Dubenky trvale bydlící 648 647 647 637 640 640 650
   přechodně bydlící 120 120 120 24 24 24 24
   celkem 768 767 767 661 664 664 674
   Obec Horní Dubenky celkem trvale bydlící 648 647 647 637 640 640 650
   přechodně bydlící 120 120 120 24 24 24 24
   celkem 768 767 767 661 664 664 674
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Horní Dubenky 655 644 630 624 612 633 620 616 608 621 606 606 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Dubenky 654 657 661 661 664 664 674
   Obec Horní Dubenky celkem 654 657 661 661 664 664 674
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudován veřejný vodovod, který je kompletně zrekonstruován. Zdrojem vody je prameniště se 3 vrty - Hd1 = 0,9 l/s, Hd2 = 0,5 l/s a Hd3 = 0,9 l/s, celkem 36 tis. m3/rok. Z prameniště je voda vedena do VDJ 300 m3 s úpravnou vody přes odradonovací kolonu, která byla kompletně vyměněna v roce 2009. Z VDJ je voda vedena do rozvodné sítě v obci. Celková délka vodovodní sítě je cca 4700 m. Na veřejný vodovod je napojeno 100 % obyvatel.

    

   V roce byla realizována vrtaná studna HD 11 hloubky 70,5 m včetně výtlačného řadu, který byl ukončen v armaturní šachtě na stávajícím výtlačném řadu.

    

   Osada Janštejn má vybudovaný veřejný vodovod. Osada je napojena na rozvodnou síť obce. Voda teče gravitačně do obce i sídliště Janštejn, kam byl v roce 2010 vybudován přivaděč z obce Horní Dubenky z lPE 110 v délce 939,3 m a zvyšovací stanice (ČS), aby se dostala voda až do patrových domů v Janštejně.

    

   V roce 2014 bylo provedeno posílení přívodného řadu veřejného vodovodu v rozsahu 492 m zdvojením stávajícího přívodního řadu z VDJ do obce Horní Dubenky. Tím došlo ke zlepšení tlakových poměrů v obou částech obce.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména v osadě Janštejn). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Horní Dubenky realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Dubenky - - - 661 664 664 674
   Obec Horní Dubenky celkem - - - 661 664 664 674
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudována oddílná kanalizace. V roce 2011 byla dokončena II. etapa její výstavby. Celková délka kanalizační sítě je cca 6,3 km. Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel včetně obyvatel osady Janštejn.

   V obci je od roku 2009 v provozu mechanicko-biologická ČOV pro 750 EO s nízkozátěžovou aktivací a s částečnou aerobní stabilizací kalu.

   V současnosti napojené obce (místní části): Horní Dubenky (i osada Janštejn)

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V obci je vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): Horní Dubenky (i osada Janštejn)
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Horní Dubenky realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Horní Dubenky 2 000,0 - 2 000,0
  Obec Horní Dubenky celkem 2 000,0 - 2 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  22. 10. 2018 186/2018 administrativní opatření Horní Dubenky - vrtaná studna HD 11 hl. 70,5 m, výtlačný řad v délce 180,9 m ukončený v armaturní šachtě na stávajícím výtlačném řadu vč. připojení
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.