Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Hojkov - CZ063.3707.6105.179 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Hojkov

  Číslo obce PRVKUK 179
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.179
  Kód obce 587150
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0179.01 Hojkov 04069 40690
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hojkov se nachází v jižní části Kraje Vysočina, okres Jihlava. Pověřená obec – Jihlava. Obcí protéká Hojkovský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 630 – 660 m n.m. Osada Hatlíkov 624 – 640 m n.m., osada Nový Hojkov 704 – 718 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Hubenov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hojkov trvale bydlící 141 141 141 153 153 152 150
   přechodně bydlící 50 50 50 12 12 12 12
   celkem 191 191 191 165 165 164 162
   Obec Hojkov celkem trvale bydlící 141 141 141 153 153 152 150
   přechodně bydlící 50 50 50 12 12 12 12
   celkem 191 191 191 165 165 164 162
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Hojkov 162 158 156 154 159 154 153 156 147 144 149 149 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hojkov 191 190 189 149 149 149 149
   Obec Hojkov celkem 191 190 189 149 149 149 149
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hojkov má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je jímací území se zářezem o vydatnosti 0,5 l/s. Voda ze zářezu je svedena do sběrné jímky, kde je odradonována.

   Z jímacího území je voda gravitačně přiváděna do rozvodné sítě a dále do koncového VDJ Hojkov 40 m3 (669,4 m n.m.).

   V roce 2004 byla realizována rekonstrukce stávající čerpací stanice. Dále byl proveden vvýtlačný řad v délce 152 m, VDJ 2 x 12,5 m3 a přívodní řad od VDJ napojený na stávající přívodní řad do obce v délce 153 m za účelem zlepšení kvality dodávané vody a tlakových poměrů vodovodu.

    

   Osada Hatlíkov je napojena na konec rozvodné sítě v Hojkově přívodným řadem.

   Osada Nový Hojkov má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je studna S1 a S2 o vydatnosti 0,5 l/s. Ze studny S2 je voda svedena do ATS, ve které je voda odradonována. Z ATS je voda dopravována do rozvodné sítě v obci.

   V osadě Větrov je zásobování obyvatel z vlastních studní (není zde vybudován veřejný vodovod).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná postupná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V osadě Větrov bude i nadále zachováno zásobování obyvatel z vlastních studní.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Hojkov realizace navrhovaných opatření předpokládá postupně do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hojkov - - - 135 135 135 135
   Obec Hojkov celkem - - - 135 135 135 135
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudována jednotná kanalizace v délce cca 2 km, do které jsou odpadní vody z nemovitostí vypouštěny přes septiky.

    

   V obci je z r. 2003 vybudována ČOV – 2 biologické rybníky.

   V současnosti napojené obce (místní části): Hojkov

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   V osadách Větrov a Nový Hojkov vzhledem k nízkému počtu obyvatel jsou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V obci je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Hojkov

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   V osadách Větrov a Nový Hojkov vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody i nadále z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Hojkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Hojkov 5 000,0 2 000,0 7 000,0
  Obec Hojkov celkem 5 000,0 2 000,0 7 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.