Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Hodice - CZ063.3707.6105.178 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Hodice

  Číslo obce PRVKUK 178
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.178
  Kód obce 587141
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3042
  Třešť

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0178.01 Hodice 04027 40274
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hodice se nachází v jižní části Kraje Vysočina, okres Jihlava. Pověřená obec – Třešť. Obcí protéká Třešťský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 550 – 587 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hodice trvale bydlící 773 771 771 755 747 737 726
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 783 781 781 765 757 747 736
   Obec Hodice celkem trvale bydlící 773 771 771 755 747 737 726
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 783 781 781 765 757 747 736
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Hodice 738 759 760 765 766 753 754 750 751 743 752 752 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hodice 750 754 762 745 737 727 716
   Obec Hodice celkem 750 754 762 745 737 727 716
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Hodice je vybudovaný místní veřejný vodovod z r. 1978. Zdrojem pitné vody je 5 kopaných studní, které se nacházejí v prameništi „Lísek". Kapacita zdroje je 2,2 l/s. Jímaná voda je ze studní sváděna dvěma řady do odkyselovací stanice. Kvalita vody vyhovuje. Studna S1 (1,5 m – vydatnost 1,4 l/s), S2 (1,5 m – 0,4 l/s), S3 (1,0 m – 0,30 l/s), S4 (1,2 m – 0,05 l/s), S5 (1,2 m – 0,05 l/s). Odkyselovací stanice (6,5 x 8,0 m) je umístěna v blízkosti studny S4. V odkyselovací stanici jsou 3 filtry. Max. hladina na odtoku z jímky upravené vody je 624,16 m n.m.  
   Rozvodná síť je kombinací větevné a okruhové. Řady LPE DN 90 – 160 mm jsou v celkové délce cca 5 404 m.
   VDJ Hodice 250 m3 (607,0/604,0 m n.m.) je umístěn na konci sítě. Na přívodném řadu z odkyselovací stanice je též na odbočce umístěn VDJ pro masný průmysl Vysočina. Úsek mezi vodoměrnou šachtou a armaturní šachtou u VDJ závodu Vysočina je zdvojen.

   V případě krizové situace nebo nedostatku vody ze zdroje obce Hodice je vodovodní soustava napojena na skupinový vodovod z VN Nová Říše.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na trvale se snižující kapacitu stávajícího prameniště je nutno přistoupit k posílení a napojení zdrojů pitné vody (vrt) pro obec Hodice.
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Hodice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hodice - - - 740 732 722 711
   Obec Hodice celkem - - - 740 732 722 711
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou novou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou odváděny na ČOV v obci.
   V období 2006 až 2010 byla v obci vybudována jednotná kanalizační síť v celkové délce 1821 m.

   V roce 2006 byla realizována mechanicko-biologická ČOV s nízkozátěžovou aktivací s aerobní stabilizací kalu pro 911 EO.
   V současnosti napojené obce (místní části): Hodice
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Výhledově se předpokládá dílčí rekonstrukce a intenzifikace ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): Hodice
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Hodice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Hodice 2 200,0 2 500,0 4 700,0
  Obec Hodice celkem 2 200,0 2 500,0 4 700,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.