Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Hladov - CZ063.3707.6105.177 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Hladov

  Číslo obce PRVKUK 177
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.177
  Kód obce 587125
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0177.01 Hladov 03881 38814
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hladov se nachází v jižní části Kraje Vysočina, okres Jihlava. Pověřený úřad Jihlava, stavební úřad Třešť. Obcí protéká Hladovský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 650 – 664 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hladov trvale bydlící 130 130 130 147 151 154 157
   přechodně bydlící 90 90 90 28 28 28 28
   celkem 220 220 220 175 179 182 185
   Obec Hladov celkem trvale bydlící 130 130 130 147 151 154 157
   přechodně bydlící 90 90 90 28 28 28 28
   celkem 220 220 220 175 179 182 185
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Hladov 142 143 152 162 159 162 172 168 175 172 174 174 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hladov 178 181 185 140 140 140 140
   Obec Hladov celkem 178 181 185 140 140 140 140
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Hladov je vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je studna (u lesa) a studna (horní) o rozměrech hl. 7m a vydatnosti 0,6 l/s. Jako nouzový zdroj pitné vody v období velkého sucha je používán vrt hl. 80 m o vydatnosti 4 l/s. Tato voda obsahuje vysoký obsah železa a manganu, proto je nutná její úprava.
   Surová voda je čerpána do pískového filtru. Zásoba upravené vody je ve 3 tlakových expanzních nádržích o celkovém obsahu 1,5 m3.
   Zásobovací potrubí v obci je provedeno z PE potrubí DN 110 a 63 mm. Celková délka vodovodu je cca 3800 m a zásobuje cca 90 % obyvatel. Při větších odběrech se projevuje nedostatek upravené vody.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Je uvažováno s výstavbou VDJ včetně úpravny vody a modernizací její technologie. Dále je uvažováno s napojením (posílením) nového vodního zdroje.
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Uvažuje se s novým vodním zdrojem.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Hladov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hladov - - - 50 90 90 157
   Obec Hladov celkem - - - 50 90 90 157
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Hladov je částečně vybudována splašková kanalizace gravitační v celkové délce cca 236 m a tlaková kanalizace v délce 188,5 m včetně čerpací stanice (část obce Louky) ukončená pískovým zemním filtrem (typ ČOV). Připojené nemovitosti mají individuální septiky nebo domovní čistírny odpadních vod. Na tuto část kanalizace je připojeno 22 budov (cca 50 osob) - realizace v roce 2011.
   V roce 2013 byla splašková kanalizace v lokalitě Louky prodloužena o 244,7 m.

   Odpadní vody z ostatních jednotlivých nemovitostí obce jsou zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení, septiky).

   V obci není vybudována obecní čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s dostavbou stávající jednotné kanalizace. Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná postupná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Hladov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Hladov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Hladov 4 100,0 8 000,0 12 100,0
  Obec Hladov celkem 4 100,0 8 000,0 12 100,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.