Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Radkov - CZ063.3714.6101.024 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Radkov

  Číslo obce PRVKUK 24
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6101.024
  Kód obce 549924
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1678 (6101)
  Bystřice nad Pernštejnem
  Číslo POU
  Název POU
  3379
  Bystřice nad Pernštejnem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6101.0024.01 Radkov 09855 98558
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Radkov se nachází severovýchodně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 13 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 510 - 533 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Radkov trvale bydlící 178 178 178 166 157 148 139
   přechodně bydlící 24 24 24 24 24 24 24
   celkem 202 202 202 190 181 172 163
   Obec Radkov celkem trvale bydlící 178 178 178 166 157 148 139
   přechodně bydlící 24 24 24 24 24 24 24
   celkem 202 202 202 190 181 172 163
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Radkov 169 177 174 170 171 173 177 175 171 175 170 170 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Radkov 178 178 178 98 98 98 98
   Obec Radkov celkem 178 178 178 98 98 98 98
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Radkov (510 - 533 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod. Obec je připojena na ÚV Mostiště z přivaděče Dobrá Voda - Velká Bíteš přes vodojem Dobrá Voda 2 x 1000 m3 (hladin 590,0/585,0 m n.m.). Část obce Radkovičky (526 - 538 m n.m.) je zásobena přes AT stanici.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Radkov realizace navrhovaných opatření nepředpokládá.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Radkov - - - - - - 98
   Obec Radkov celkem - - - - - - 98
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má od 70. let vybudovanou jednotnou kanalizační síť, na kterou je napojena celá obec. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 1250 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 až DN 500. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích jednotnou kanalizací do Radkovského potoka.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se vybudování splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.

   Pokud bude zjištěno, že jednotná kanalizace je vyhovující, může být ponechána.

    

   V obci bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Radkov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Radkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Radkov - 12 000,0 12 000,0
  Obec Radkov celkem - 12 000,0 12 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.