Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Dvorce - CZ063.3707.6105.176 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Dvorce

  Číslo obce PRVKUK 176
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.176
  Kód obce 506729
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0176.01 Dvorce 01741 17418
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dvorce nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Pověřený úřad - Jihlava. Obcí protéká řeka Jihlava a Jedlovský potok. Rozsah zástavby v obci je v rozmezí 510 – 530 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dvorce trvale bydlící 159 159 159 180 182 184 184
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 189 189 189 210 212 214 214
   Obec Dvorce celkem trvale bydlící 159 159 159 180 182 184 184
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 189 189 189 210 212 214 214
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Dvorce 167 169 181 180 186 185 190 194 198 197 195 195 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dvorce 187 187 186 165 167 169 169
   Obec Dvorce celkem 187 187 186 165 167 169 169
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Dvorce (510 – 530 m n.m.) je vybudovaný veřejný vodovod. Vodovod byl uveden do provozu v r. 1969, později byl zrekonstruován.
   Zdrojem pitné vody jsou dvě studny (průměr 1 m, hl. 3 m), ze kterých voda gravitačně přitéká do sběrné jímky o akumulačním objemu 0,5 m3. Celková vydatnost studní je 0,62 + 0,41 l/s. Povolený odběr vody ze studní je celkem 0,604 l/s. Čerpadlem je voda čerpána na odradonovací věž, ze které voda gravitačně odtéká do VDJ Dvorce o akumulaci 40 m3 (549,3/547,3 m n.m.). Z VDJ je obec zásobena pitnou vodou gravitačně.
   V roce 2006 byla realizována rekonstrukce vodovodního řadu v délce 62 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Dvorce realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dvorce - - - - - - 169
   Obec Dvorce celkem - - - - - - 169
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť v délce cca 1428 m, jejíž výústě jsou zaústěny bez čištění do řeky Jihlavy.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou ČOV.
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Dvorce
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Dvorce realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Dvorce - 5 500,0 5 500,0
  Obec Dvorce celkem - 5 500,0 5 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.