Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Dušejov - CZ063.3707.6105.175 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Dušejov

  Číslo obce PRVKUK 175
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.175
  Kód obce 587095
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0175.01 Dušejov 03385 33855
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dušejov se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava, západně od města Jihlava. Pověřený úřad – Jihlava. Obcí protéká místní vodní tok, jižně cca 500 m od obce protéká Jedlovský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 606 - 626 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Hubenov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dušejov trvale bydlící 438 437 437 440 445 445 445
   přechodně bydlící 55 55 55 30 30 30 30
   celkem 493 492 492 470 475 475 475
   Obec Dušejov celkem trvale bydlící 438 437 437 440 445 445 445
   přechodně bydlící 55 55 55 30 30 30 30
   celkem 493 492 492 470 475 475 475
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Dušejov 416 420 431 432 431 445 443 461 466 477 478 478 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dušejov 438 437 437 456 461 461 461
   Obec Dušejov celkem 438 437 437 456 461 461 461
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Dušejov je vybudovaný veřejný vodovod. Vodovodní řady byly vybudovány v letech 1974, 1983 - 1987. Zdrojem pitné vody je jímací území s vrtem o vydatnosti 10 l/s, voda je upravována na ÚV Dušejov (filtrace, odkyselení, odradonování, odstranění dusičnanů). Z ÚV je voda čerpána do VDJ Dušejov 1 x 250 m3 (640,21/636,99 m n.m.). Obec je z VDJ zásobována gravitačně.
   V letech 2002 - 2014 byly vybudovány vodovodní řady pro několik lokalit RD v délce 810 m. Celková délka vodovodní sítě je cca 5 286 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Je uvažováno s modernizací stávajícího technologického zařízení úpravny vody Dušejov.
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Dušejov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dušejov 437 437 437 456 461 461 461
   Obec Dušejov celkem 437 437 437 456 461 461 461
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovaný systém kombinované jednotné a splaškové kanalizace, která je zakončena ČOV. Kanalizační síť byla vybudována v letech 1972 až 1984.
   V letech 2002 - 2014 byly vybudovány kanalizační řady pro několik lokalit RD v délce cca 523 m. Celková délka kanalizační sítě je cca 5 130 m.

   Stávající ČOV Dušejov o kapacitě 496 EO je mechanicko-biologická, skládá se z mechanického předčištění, oxidačního příkopu a dosazovací nádrže. Přebytečný kal je odvážen ke zpracování na jinou ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): Dušejov, Boršov

   V roce 2014 byla zahájena realizace stavby „Dušejov – intenzifikace ČOV" s předpokládaným termínem dokončení v r. 2015. ČOV Dušejov po její intenzifikaci bude mechanicko-biologická s oběhovou aktivací s nitrifikací, denitrifikací a odstraňováním fosforu. Kapacita ČOV poté bude 800 EO.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V obci je vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): Dušejov, Boršov
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Dušejov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Dušejov 1 000,0 34 852,0 35 852,0
  Obec Dušejov celkem 1 000,0 34 852,0 35 852,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.