Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Dudín - CZ063.3707.6105.174 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Dudín

  Číslo obce PRVKUK 174
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.174
  Kód obce 587087
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0174.01 Dudín 03370 33707
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dudín se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava, západně od města Jihlava. Pověřený úřad – Jihlava.
   Na území obce se nachází soustava rybníčků propojených místním vodním tokem. Rozsah zástavby je v rozmezí 620 – 646 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dudín trvale bydlící 148 148 148 197 205 207 215
   přechodně bydlící - - - 40 40 40 40
   celkem 148 148 148 237 245 247 255
   Obec Dudín celkem trvale bydlící 148 148 148 197 205 207 215
   přechodně bydlící - - - 40 40 40 40
   celkem 148 148 148 237 245 247 255
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Dudín 173 182 182 192 194 198 197 193 187 192 188 188 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dudín 145 145 145 179 180 190 190
   Obec Dudín celkem 145 145 145 179 180 190 190
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Dudín je vybudovaný veřejný vodovod. Voda z vodního zdroje (2 studny + sběrná jímka) o kapacitě 3,0 l/s je vedena do VDJ Dudín 50 m3 (652 m n.m.). Obyvatelé jsou zásobeni gravitačně. Vodovod byl v 90. letech rekonstruován.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Dudín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dudín - - - - - - -
   Obec Dudín celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť v rozsahu cca 1032 m. Odpadní vody jsou vypouštěny do vodního toku Dudínský potok.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající jednotná kanalizace je ve vyhovujícím stavu, a proto se navrhuje pouze její dostavba a částečná rekonstrukce včetně souvisejících objektů.  

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Dudín
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Dudín realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Dudín 1 000,0 1 000,0 2 000,0
  Obec Dudín celkem 1 000,0 1 000,0 2 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.