Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Dolní Cerekev - CZ063.3707.6105.173 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Dolní Cerekev

  Číslo obce PRVKUK 173
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.173
  Kód obce 587044
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0173.01 Dolní Cerekev 02887 28878
  CZ063.3707.6105.0173.02 Nový Svět 15279 152790
  CZ063.3707.6105.0173.03 Spělov 15280 152803
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Městys Dolní Cerekev se nachází v Kraji Vysočina, v okrese Jihlava. Pověřený úřad – Jihlava, stavební úřad – Batelov. Obec má 3 místní části Dolní Cerekev, Nový Svět a Spělov.
   Obcí protéká řeka Jihlava a Huťský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 526 – 544 m n.m.
   Místní část Spělov je od Dolní Cerekve vzdálena cca 1 km. Rozsah zástavby je 528 – 540 m n.m. Pod místní částí protéká řeka Jihlava. Místní částí Nový Svět protéká řeka Jihlava. Rozsah zástavby je 523 – 536 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dolní Cerekev trvale bydlící 862 860 860 1 024 1 073 1 120 1 162
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 862 860 860 1 024 1 073 1 120 1 162
   Nový Svět trvale bydlící 165 165 165 244 263 281 299
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 165 165 165 244 263 281 299
   Spělov trvale bydlící 76 76 76 88 92 95 98
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 76 76 76 88 92 95 98
   Obec Dolní Cerekev celkem trvale bydlící 1 103 1 101 1 101 1 356 1 428 1 496 1 559
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 1 103 1 101 1 101 1 356 1 428 1 496 1 559
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Dolní Cerekev 1278 1298 1290 1292 1296 1297 1289 1289 1293 1289 1277 1277 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dolní Cerekev 860 860 860 1 002 1 073 1 080 1 150
   Nový Svět 150 151 154 240 271 299 310
   Spělov 76 76 76 95 137 160 165
   Obec Dolní Cerekev celkem 1 086 1 087 1 090 1 337 1 481 1 539 1 625
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Dolní Cerekev

   V části městyse Dolní Cerekev je vybudován veřejný vodovod od roku 1975 (slouží pro části Dolní Cerekev a Nový Svět) sestávající z prameniště - 7 kopaných studní o vydatnosti 4,67 l/s, sběrné jímky 50 m3, přívodního řadu délky 7,53 km, odkyselovací stranice vč. odstraňování radonu, VDJ 250 m3 (2 komory), přívodního řadu, rozvodné sítě Dolní Cerekev a Nový Svět v celkové délce cca 5,69 km. Z VDJ je voda do rozvodné sítě přiváděna gravitačně. Kapacita zdroje, který je jinak dobré kvality, je nedostačující a je třeba jej posílit.

    

   Místní (městská) část Nový Svět

   V části městyse Nový Svět je vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni ze sítě části městyse Dolní Cerekev.

    

   Místní (městská) část Spělov

   V části městyse Spělov je vybudován veřejný vodovod od roku 1932 sestávající se z prameniště - kopaná studna o vydatnosti 0,1 l/s, odkyselovací stanice, VDJ 25 m3 (552,7/550,7 m n.m.), přívodního a zásobovacího řadu v celkové délce 1,65 km. Obyvatelé jsou vodou zásobeni gravitačně. Stávající zdroj pitné vody je nevyhovující z hlediska zajištění dostatečného množství pitné vody. Vzhledem k tomu byla realizováno v roce 2014 napojení nového vodního zdroje z vrtu včetně výtlaku, nového VDJ a úpravny vody.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Dolní Cerekev

   Pro část městyse je uvažováno s využitím nového vodního zdroje (vrtu) včetně propojení na stávající vodovod a doplněním technologie v úpravně vody.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Nový Svět

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Spělov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro část městyse Dolní Cerekev se uvažuje s novým vodním zdrojem.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro městys Dolní Cerekev realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dolní Cerekev - - - 800 960 1 075 1 080
   Nový Svět - - - 30 271 299 310
   Spělov - - - - 137 160 165
   Obec Dolní Cerekev celkem - - - 830 1 368 1 534 1 555
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Dolní Cerekev a Nový Svět

   V roce 2014 byla dokončena 1. etapa odkanalizování a čištění odpadních vod v rámci stavby „Kanalizační systém a ČOV – aglomerace Dolní Cerekev – Kostelec".

   V částech městyse byla realizována splašková kanalizace z PVC a KT DN 300 v celkové délce 4914 m a výtlačné kanalizace z PE DN 90 v délce 449 m. Součástí je výtlačná kanalizace do Kostelce PE DN 110 v délce 770 m a kanalizace splaškové z PVC DN 300 v délce 1862 m. Odpadní vody jsou odvedeny na ČOV Kostelec.

   Původní jednotná kanalizace plní funkci dešťové kanalizace.

    

   V roce 2013 byla uvedena do provozu mechanicko biologická ČOV Kostelec u Jihlavy s kapacitou 2600 EO.

    

   V nenapojených částech obce na splaškovou kanalizaci jsou odpadní vody individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

    

   Místní(městská) část Spělov

   Část městyse nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Dolní Cerekev

   Předpokládá se realizace 2. etapy výstavby oddílné kanalizace včetně napojení na již realizovanou 1. etapu splaškové kanalizace, která je napojena na ČOV Kostelec.

   Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

    

   Místní (městská) část Nový Svět

   Je uvažováno s reaizací 2. etapy výstavby oddílné kanalizace včetně napojení na již realizovanou 1. etapu splaškové kanalizace, která je napojena na ČOV Kostelec.

   Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

    

   Místní (městská) část Spělov

   V části městyse navrhujeme výstavbu nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny do ČS a odtud přes Dolní Cerekev na ČOV Kostelec.

   Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro městys Dolní Cerekev realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Dolní Cerekev 6 000,0 12 000,0 18 000,0
  Nový Svět 3 000,0 18 000,0 21 000,0
  Spělov 4 000,0 20 000,0 24 000,0
  Obec Dolní Cerekev celkem 13 000,0 50 000,0 63 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.