Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Dobroutov - CZ063.3707.6105.172 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Dobroutov

  Číslo obce PRVKUK 172
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.172
  Kód obce 587036
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3026
  Polná

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0172.01 Dobroutov 02746 27464
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dobroutov se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Pověřený obecní úřad – Polná. Obcí protéká Zhořský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 500 – 538 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dobroutov trvale bydlící 234 234 233 277 288 298 307
   přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
   celkem 234 234 233 287 298 308 317
   Obec Dobroutov celkem trvale bydlící 234 234 233 277 288 298 307
   přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
   celkem 234 234 233 287 298 308 317
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Dobroutov 261 271 273 272 280 278 287 292 294 296 292 292 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dobroutov - - - - 250 260 270
   Obec Dobroutov celkem - - - - 250 260 270
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Dobroutov nemá doposud vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé v obci jsou zásobeni pitnou vodou ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nového vodovodu včetně nového zdroje (vrtu), VDJ a úpravny vody. V roce 2013 byl proveden hydrogeologický průzkum k ověření možnosti získání odpovídajícího vodního zdroje. Dále je uvažováno s vybudováním přívodního řadu a rozvodné vodovodní sítě v délce cca 4 km.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Uvažováno je s novým vodním zdrojem (vrtem).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Dobroutov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dobroutov - - - - - - 270
   Obec Dobroutov celkem - - - - - - 270
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V části obce je vybudována jednotná kanalizační síť v délce cca 1500 m s výustmi do Zhořského potoka. Na kanalizaci je přes septiky nebo domovní ČOV napojeno zhruba 125 obyvatel. Ostatní obyvatelé zachycují odpadní vodu v jímkách na vyvážení nebo mají domovní ČOV, odkud vypouští odpadní vodu přímo do toku.  
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se navrhuje výstavba nové splaškové kanalizace, která bude ukončena ČOV.

    

   V obci bude vybudována nová obecní ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Dobroutov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

    

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Dobroutov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Dobroutov 14 000,0 39 264,0 53 264,0
  Obec Dobroutov celkem 14 000,0 39 264,0 53 264,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.