Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Dobronín - CZ063.3707.6105.171 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Dobronín

  Číslo obce PRVKUK 171
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.171
  Kód obce 587028
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3026
  Polná

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0171.01 Dobronín 02740 27405
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dobronín se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava, 13 km severně od města Jihlavy na železniční trati spojující Jihlavu s Havlíčkovým Brodem. Pověřená obec – Polná.
   Obcí protéká Zlatý a Mlýnský potok. Dalšími vodními plochami jsou Návesní rybník a rybník Valchař. Rozsah zástavby je v rozmezí 460 – 485 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dobronín trvale bydlící 1 905 1 901 1 901 1 930 1 946 1 960 1 967
   přechodně bydlící 34 34 34 40 40 40 40
   celkem 1 939 1 935 1 935 1 970 1 986 2 000 2 007
   Obec Dobronín celkem trvale bydlící 1 905 1 901 1 901 1 930 1 946 1 960 1 967
   přechodně bydlící 34 34 34 40 40 40 40
   celkem 1 939 1 935 1 935 1 970 1 986 2 000 2 007
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Dobronín 1920 1904 1889 1887 1889 1895 1896 1898 1888 1869 1860 1860 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dobronín 1 768 1 795 1 843 1 907 1 937 1 951 1 958
   Obec Dobronín celkem 1 768 1 795 1 843 1 907 1 937 1 951 1 958
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Dobronín má vybudovaný veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Jihlava - Polná - Dobronín. Pitná voda je dodávána ze skupinového vodovodu Jihlava přivaděčem PVC DN 220 z VDJ Lesnov 2 x 400 m3 (557,78/553,01 m n.m.) do VDJ Polná – Nový 2 x 900 m3 (526,15/520,60 m n.m.). Obec Dobronín je vodou z VDJ zásobena gravitačně. Vodní zdroj Jamenský potok včetně ÚV Polná slouží jako záložní zdroj.

   Stávající vodovodní síť byla vybudována v letech 1978 (litina DN 200), 1983–1984 a 1995-1999 (PE, PVC DN 80-100) a v letech 2002-2014 (PE, PVC DN 80–100).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Doporučuje se rekonstrukce přívodního řadu do obce, který je v současnosti z materiálu ocel DN 200 v délce cca 2565 m.
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Dobronín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dobronín 1 661 1 660 1 838 1 920 1 960 1 974 1 981
   Obec Dobronín celkem 1 661 1 660 1 838 1 920 1 960 1 974 1 981
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou a splaškovou kanalizační síť v celkové délce cca 13 km.
   V roce 2006 byla realizována do lokality Cihelna splašková kanalizace gravitační v délce 1068 m a splašková kanalizace tlaková v délce 670 m. Dále byla ve východní části obce realizována splašková kanalizace v délce 104 m.
   V roce 2008 bylo realizováno prodloužení splaškové kanalizace v délce 1086 m v rámci IV. etapy „Kanalizace a ČOV".
   V roce 2010 byla pro část Filipovské Chaloupky realizována splašková kanalizace v celkové délce 2429 m včetně 2 ks čerpacích stanic.

   V obci je vybudována ČOV mechanicko – biologická linka s oběhovou nízkozátěžovou aktivací, s nitrifikací a denitrifikací a aerobní stabilizací kalu. Stávající kapacita ČOV činí 2 500 EO.
   Technologická linka se skládá z:
   • Mechanického čištění: strojní jemné česle a vírový lapák písku
   • Biologické čištění: oběhové aktivační nádrže s jemnobublinnou aerací a dosazovací nádrže
   • Kalové hospodářství: aerobní stabilizace kalu a odvodňování kalu
   • Pomocné provozy: dávkování chemikálií a protizápachový biofiltr

   V současnosti napojené obce (místní části): Dobronín
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Stávající ČOV Dobronín vyhovuje, proto není navrženo žádné opatření.
   V současnosti napojené obce (místní části): Dobronín
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Dobronín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Dobronín 8 100,0 21 000,0 29 100,0
  Obec Dobronín celkem 8 100,0 21 000,0 29 100,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.