Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Dlouhá Brtnice - CZ063.3707.6105.170 - stav 5. 1. 2017

 1. Obec

  Dlouhá Brtnice

  Číslo obce PRVKUK 170
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.170
  Kód obce 587010
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0170.01 Dlouhá Brtnice 02637 26379
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dlouhá Brtnice se nachází v Kraji Vysočina, okrese Jihlava, JZ od města Jihlava. Pověřený úřad – Jihlava, stavební úřad – Třešť. Obcí protéká Karlínský potok a vodní tok Lísek. Rozsah zástavby je v rozmezí 610 – 622 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dlouhá Brtnice trvale bydlící 356 355 355 384 385 386 386
   přechodně bydlící 40 40 40 40 40 40 40
   celkem 396 395 395 424 425 426 426
   Obec Dlouhá Brtnice celkem trvale bydlící 356 355 355 384 385 386 386
   přechodně bydlící 40 40 40 40 40 40 40
   celkem 396 395 395 424 425 426 426
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Dlouhá Brtnice 392 386 381 382 384 385 376 371 372 373 374 374 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dlouhá Brtnice 249 274 316 384 385 386 386
   Obec Dlouhá Brtnice celkem 249 274 316 384 385 386 386
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudovaný veřejný vodovod z r. 1992, na který je napojeno cca 72 % obyvatel obce. Zdrojem pitné vody je prameniště se dvěma vrty DB1 a DB2 z r. 1981, které není v dobrém stavu. Dále byly provedeny vrty DB3 (r. 1995) a DB4 (r. 2012), které by v budoucnosti měly stávající zdroje vody nahradit. Surová voda z vrtů DB3 a DB4 vykazuje zvýšený obsah manganu a železa, proto ji bude nutné upravovat.

   Voda je z vrtů čerpána výtlačnými řady do VDJ Dlouhá Brtnice s akumulací 100 m3 (646,9/644,0 m n.m.). Úprava vody (odradonování, odkyselení a dezinfekce) je prováděna v manipulační komoře VDJ. Z VDJ je voda vedená do rozvodné sítě v obci. V současné době jsou v obci realizované nové vodovodní řady, které nahradí staré nevyhovující železné potrubí. Po jejich dokončení bude celková délka obecní vodovodní sítě cca 4500 m.

   Asi 25 % obyvatel obce obce je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Likvice.

    

   V roce 2017 bylo realizováno vystrojení již provedeného vrtu DB 3, který byl napojen výtlačným řadem délky 855 m s ČS do stávajícího VDJ.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se rekonstrukce prameniště se dvěma vrty DB1 a DB2. Dále se předpokládá vystrojení a napojení vrtu DB4. Ve VDJ je třeba instalovat úpravnu vody na odstranění Fe a Mg ze surové vody zdrojů DB3 a DB4 a provést obnovu odranovacího zařízení. Dále se předpokládá rozšíření kapacity stávajícího VDJ.

    

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se dále předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována a propojení některých dílčích úseků stávající vodovodní sítě.

   Navrhované zdroje pitné vody

   V obci Dlouhá Brtnice se uvažuje s využiítím nového místního podzemního vodního zdroje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Dlouhá Brtnice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dlouhá Brtnice - - - - - - 386
   Obec Dlouhá Brtnice celkem - - - - - - 386
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má v současnosti vybudovanou jednotnou kanalizační síť v délce cca 3000 m.
   Kanalizační síť obce je vyústěná do vodních roků Lísek, Karlínský potok a z části do Mlýnského rybníka, který se nachází přímo v obci a do které se oba potoky také vlévají. Tento rybník výrazným způsobem přispívá ke snížení znečištění povrchových vod.  

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizace v obci nesplňuje v současné době svými technickými parametry požadavky pro odvádění odpadních vod.
   V obci je výhledově uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace odvádějící odpadní vody na navrhovanou ČOV v obci.

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Dlouhá Brtnice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Dlouhá Brtnice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Dlouhá Brtnice 5 000,0 20 000,0 25 000,0
  Obec Dlouhá Brtnice celkem 5 000,0 20 000,0 25 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  5. 1. 2017 207/2017 administrativní opatření Dlouhá Brtnice - napojení vrtu DB 3 s ČS výtlačným potrubí od stávajícího VDJ v délce 855 m
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.