Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Čížov - CZ063.3707.6105.169 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Čížov

  Číslo obce PRVKUK 169
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.169
  Kód obce 587117
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0169.01 Čížov 18183 181838
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Čížov se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava, jihozápadně od města Jihlavy. Pověřený úřad – Jihlava. Obcí protéká vodní tok Malá Jihlávka.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Čížov trvale bydlící 161 161 161 249 271 292 312
   přechodně bydlící 700 699 698 698 698 698 698
   celkem 861 860 859 947 969 990 1 010
   Obec Čížov celkem trvale bydlící 161 161 161 249 271 292 312
   přechodně bydlící 700 699 698 698 698 698 698
   celkem 861 860 859 947 969 990 1 010
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Čížov 195 241 233 249 252 250 254 267 274 286 291 291 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Čížov 200 200 200 249 271 292 312
   Obec Čížov celkem 200 200 200 249 271 292 312
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Čížov je vybudovaný veřejný vodovod napojený na zásobovací řad pro obec Vílanec. Přes redukční šachtu je voda rozvodnou sítí distribuována ke spotřebitelům. Zdrojem pitné vody je prameniště pod Špičákem, které má dvě studny – V Loukách a Pod boudou s celkovou vydatností 2,1 l/s. Ze studní teče voda přes sběrnou jímku do VDJ Vílanec s akumulací 150 m3. Z armaturní komory je též provedeno propojení do místních částí Loučky a Vílanec (obec Vílanec). Obyvatelé v obci jsou vodou zásobeni gravitačně.

   V roce 2009 pro lokalitu 27 nových rodinných domů byly realizovány vodovodní řady v celkové délce 561 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod v obci Čížov bude posílen o nový vodní zdroj. Bude vybudován nový vodojem, do kterého bude přivedena voda z nového vodního zdroje výtlačným řadem v délce cca 543 m a dále ze stávajícího přívodního řadu.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   V obci Čížov se uvažuje s využiítím nového místního podzemního vodního zdroje (jímací vrt hloubky cca 72 m a vydatnosti 0,7 l/s).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Čížov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Čížov - - - - - - 312
   Obec Čížov celkem - - - - - - 312
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť v délce cca 2120 m, která je vyústěna do vodního toku Jihlávka. Chatová osada Okrouhlík na k.ú. obce má vybudovanou samostatnou kanalizační síť zaústěnou do stávající ČOV vybudovanou v její bezprostřední blízkosti.

   V roce 2006 byla v lokalitě Okrouhlík realizována IV. etapa splaškové kanalizace v celkové délce 363 m.
   V roce 2009 pro lokalitu 27 nových rodinných domů byla realizována splašková kanalizace v délce 351 m a jednotná kanalizace v délce 34 m.
    
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny do čerpací jímky a odtud čerpány na obec Rančířov a dále navrženým kanalizačním sběračem na centrální ČOV Jihlava.
   Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

   Pokud nebude zajištěna výstavba splaškové kanalizace a její napojení na ČOV Jihlava budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Čížov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Čížov 6 489,0 8 467,0 14 956,0
  Obec Čížov celkem 6 489,0 8 467,0 14 956,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.