Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Cerekvička-Rosice - CZ063.3707.6105.168 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Cerekvička-Rosice

  Číslo obce PRVKUK 168
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.168
  Kód obce 586986
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0168.01 Cerekvička 01752 17523
  CZ063.3707.6105.0168.02 Rosice 01753 17531
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Cerekvička – Rosice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Pověřený úřad – Jihlava. Obec je složena ze 2 místních částí Cerekvička a Rosice. Obcí protéká Rosický potok, který se vlévá do vodního toku Jihlávka. Rozsah zástavby je v rozmezí 570 – 586 m n.m. Místní část Rosice je od Cerekvičky vzdálena 2 km. Protéká jí Rosický potok. Rozsah zástavby je 612 – 628 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Cerekvička trvale bydlící 83 83 83 90 92 95 97
   přechodně bydlící 46 46 46 46 46 46 46
   celkem 129 129 129 136 138 141 143
   Rosice trvale bydlící 48 48 48 52 52 52 53
   přechodně bydlící 52 52 52 52 52 52 52
   celkem 100 100 100 104 104 104 105
   Obec Cerekvička-Rosice celkem trvale bydlící 131 131 131 142 144 147 150
   přechodně bydlící 98 98 98 98 98 98 98
   celkem 229 229 229 240 242 245 248
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Cerekvička-Rosice 127 136 141 146 148 157 157 160 163 169 170 170 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Cerekvička 129 128 127 90 92 95 97
   Rosice 91 91 92 52 52 52 53
   Obec Cerekvička-Rosice celkem 220 219 219 142 144 147 150
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Cerekvička

   V místní části Cerekvička je vybudovaný veřejný vodovod. Vodovod byl vybudován cca v roce 1965 a nebyl tehdejším stavebníkem zkolaudován. Roku 2003 byl vodovod převeden do vlastnictví obce.

   Zdrojem pitné vody je jímací území u obce Rosice se studnou o vydatnosti 0,75 l/s. Voda ze studny je svedena do odkyselovací stanice, ze které je po upravení čerpána do VDJ Rosice 100 m3 (636,0 m n.m.). Voda je přívodným gravitačním řadem přivedena do rozvodné sítě místních částí Rosice a Cerekvička.

   V roce 2007 bylo realizována rekonstrukce části zásobovacích řadů a propojení vodovodu Cerekvička na vodovod Rosice.

    

   Místní (městská) část Rosice

   V místní části Rosice je vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je jímací území Rosice s jímací studnou o vydatnosti 0,75 l/s. Voda ze studny je svedena do odkyselovací stanice, ze které je po upravení čerpána do VDJ Rosice. Voda je přívodným gravitačním řadem přivedena do rozvodné sítě místních částí Rosice a Cerekvička.

    

   V roce 2007 bylo realizována stavba připojení vodovodu Cerekvička na vodovod Rosice. Dále byly provedeny zásobovací řady v celkové délce cca 2627 m a na VDJ Rosice byla realizovány stavební úpravy vč. Osazení technologie úpravy vody.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Cerekvička

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Rosice

   Výhledově se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Cerekvička - Rosice realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Cerekvička - - - - - - -
   Rosice - - - - - - -
   Obec Cerekvička-Rosice celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Cerekvička

   Místní část Cerekvička má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která je bez čištění zaústěna do Rosického potoka.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Rosice

   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Cerekvička

   Stávající kanalizační síť v místní části Cerekvička nevyhovuje svými technickými parametry současným požadavkům pro odvádění odpadních vod. Proto navrhujeme výstavbu oddílné kanalizační sítě, odvádějící pouze splaškové vody.

   Splašková kanalizace bude zaústěna do navrhované ČOV.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Cerekvička, Rosice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Rosice

   V místní části Rosice navrhujeme výstavbu oddílné kanalizační sítě, odvádějící pouze splaškové vody. Tyto budou vedeny kanalizačním sběračem do místní části Cerekvička a následně budou splaškové vody prostřednicvím kanalizační sítě zaústěny na nově navrhovanou ČOV Cerekvička.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Cerekvička - Rosice realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Cerekvička - - -
  Rosice - - -
  Obec Cerekvička-Rosice celkem - - -
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.