Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Cejle - CZ063.3707.6105.167 - stav 7. 2. 2017

 1. Obec

  Cejle

  Číslo obce PRVKUK 167
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.167
  Kód obce 586978
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0167.01 Cejle 01740 17400
  CZ063.3707.6105.0167.02 Hutě 41233 412333
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Cejle se nachází v Kraji Vysočina, v okrese Jihlava. Obec má místní části Cejle a Hutě. Pověřený úřad obce je Jihlava. Obcí protéká levobřežní bezejmenný přítok řeky Jihlavy. Rozsah zástavby je v rozmezí 533 – 600 m n.m. Místní část Horní Hutě jsou vzdáleny cca 2 km, rozsah zástavby je 706 – 722 m n.m. Obcí protéká Huťský potok. K obci též patří osada Kostelecký Dvůr, která je od obce Cejle vzdálena cca 1,5 km a je umístěna podél toku řeky Jihlavy.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Cejle trvale bydlící 392 391 391 458 472 486 497
   přechodně bydlící 50 50 50 30 30 30 30
   celkem 442 441 441 488 502 516 527
   Hutě trvale bydlící 1 1 1 6 7 8 9
   přechodně bydlící 400 399 399 100 100 100 100
   celkem 401 400 400 106 107 108 109
   Obec Cejle celkem trvale bydlící 393 392 392 464 479 494 506
   přechodně bydlící 450 449 449 130 130 130 130
   celkem 843 841 841 594 609 624 636
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Cejle 435 453 457 480 492 482 482 486 480 494 501 501 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Cejle 400 403 410 488 502 516 527
   Hutě - - - - - 50 50
   Obec Cejle celkem 400 403 410 488 502 566 577
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Cejle

   V místní části Cejle je vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody jsou dvě prameniště - Hynkův pramen (1924) a prameniště Mirošov. Horáckého prameniště a studny posilující Hynkovo prameniště byly ze systému zásobení odpojeny z důvodů zvýšených koncentrací hliníku, manganu a berylia. Odpojená prameniště dále slouží jako náhradní zdroj pitné vody pro obec.

   Prameniště Mirošov bylo zprovozněno roku 1979 a je tvořeno třemi vrty o vydatnosti 2,3 l/s. Z prameniště Mirošov je voda čerpána z meziakumulační nádrže 40 m3 do VDJ o akumulaci 250 m3. Místní část je z VDJ zásobena gravitačně. Voda z Hynkova pramene je akumulována ve VDJ 40 m3 a oba VDJ jsou propojeny přes šoupátkový uzávěr.

   V roce 2009 v nové lokalitě pro 13 rodinných domů byly realizovány vodovodní řady v celkové délce 276 m.

    

   Místní (městská) část Hutě

   V místní části Hutě není vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou vodou zásobeni ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Cejle

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Hutě

   Místní část se navrhuje vybudovat veřejný vodovod, který bude napojen na vodovod místní části Cejle.

   Navrhované zdroje pitné vody

   V obci Cejle se s novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Cejle realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Cejle 400 400 400 20 320 320 320
   Hutě - - - - - - -
   Obec Cejle celkem 400 400 400 20 320 320 320
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Cejle

   Místní část má vybudovanou z části jednotnou a z části oddílnou kanalizaci. Tato je svedena na stávající ČOV (biologický rybník) v místní části. Délka kanalizace je cca 2500 m.

   V roce 2009 v nové lokalitě pro 13 rodinných domů byla realizována splašková kanalizace v celkové délce 311 m.

    

   V místní části je vybudována ČOV (biologický rybník).

   V současnosti napojené obce (místní části): Cejle

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Místní (městská) část Hutě

   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Cejle:

   V místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody.

   Navrhuje se vybudování nové mechanicko – biologické ČOV, na kterou budou svedeny pouze splaškové vody. Stávající kanalizace, která sloužila jako jednotná kanalizace, bude využívána jako dešťová.

   Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Cejle

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Místní (městská) část Hutě

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Cejle realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Cejle 7 200,0 37 182,0 44 382,0
  Hutě 5 000,0 - 5 000,0
  Obec Cejle celkem 12 200,0 37 182,0 49 382,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  7. 2. 2017 0055/01/2017/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Cejle - nová ČOV a splašková kanalizace.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.