Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Prosetín - CZ063.3714.6101.023 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Prosetín

  Číslo obce PRVKUK 23
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6101.023
  Kód obce 596493
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1678 (6101)
  Bystřice nad Pernštejnem
  Číslo POU
  Název POU
  3379
  Bystřice nad Pernštejnem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6101.0023.01 Prosetín 13342 133426
  CZ063.3714.6101.0023.02 Brťoví 13340 133400
  CZ063.3714.6101.0023.03 Čtyři Dvory 13341 133418
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Prosetín se nachází východně od města Bystřice nad Pernštejnem, ve vzdálenosti cca 10 km. Obec se skládá ze tří místních částí Brťoví, Čtyři Dvory a Prosetín. Místní částí Brťoví protéká Brťovský potok, místní částí Čtyři Dvory protéká Záskolský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 480 - 570 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Brťoví trvale bydlící 85 85 85 60 62 62 61
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 100 100 100 75 77 77 76
   Čtyři Dvory trvale bydlící 121 121 121 113 118 120 120
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 141 141 141 133 138 140 140
   Prosetín trvale bydlící 222 222 221 212 218 225 230
   přechodně bydlící 25 25 25 30 30 30 30
   celkem 247 247 246 242 248 255 260
   Obec Prosetín celkem trvale bydlící 428 428 427 385 398 407 411
   přechodně bydlící 60 60 60 65 65 65 65
   celkem 488 488 487 450 463 472 476
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Prosetín 403 404 398 386 379 392 383 387 380 377 378 378 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Brťoví 83 83 83 60 62 62 61
   Čtyři Dvory 121 121 121 113 118 120 120
   Prosetín 222 222 221 205 211 218 223
   Obec Prosetín celkem 426 426 425 378 391 400 404
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Brťoví

   Zdrojem vody pro místní část Brťoví (490 – 510 m n.m.) je vrt u místní části Čtyři Dvory. Vydatnost vrtu je 3,2 l/s. Ponorným čerpadlem se voda čerpá do jímky 50 m3 u čerpací stanice. Odtud se čerpá do VDJ Čtyři Dvory 150 m3 (604/600,7 m n.m.). Z vodojemu vede samostatný přívodný řad do místní části. Před místní částí Brťoví je osazen redukční ventil.

    

   Místní (městská) část Čtyři Dvory

   Zdrojem vody pro místní část Čtyři Dvory (518 - 560 m n.m.) je vrt u místní části Čtyři Dvory. Vydatnost vrtu je 3,2 l/s. Ponorným čerpadlem se voda čerpá do jímky 50 m3 u čerpací stanice. Odtud se čerpá do VDJ Čtyři Dvory 150 m3 (604/600,7 m n.m.). Z vodojemu vede samostatný přívodný řady do místní části. Před místní částí Čtyři Dvory je osazen redukční ventily.

    

   Místní (městská) část Prosetín

   Zdrojem vody pro místní část Prosetín (542,0 - 578,0 m n.m.) je vrt u místní části Čtyři Dvory. Vydatnost vrtu je 3,2 l/s. Ponorným čerpadlem se voda čerpá do jímky 50 m3 u čerpací stanice. Odtud se čerpá do VDJ Čtyři Dvory 150 m3 (604/ 600,7 m n.m.). Z vodojemu vede samostatný přívodný řad do místní části. Místní část. Prosetín je pod tlakem vodojemu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Brťoví

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Čtyři Dvory

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Prosetín

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Prosetín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Brťoví - - - - - - -
   Čtyři Dvory - - - - - - -
   Prosetín - - - - - 225 230
   Obec Prosetín celkem - - - - - 225 230
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Brťoví

   V místní části je v současnosti většina obyvatel napojena na jednotnou kanalizační síť. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 690 m, byly použity betonové trouby o profilu DN 300 mm. Celá kanalizační síť je rozdělena do 2 povodí, jejichž hlavní stoky jsou zaústěny do Záskalského potoka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do toku.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Čtyři Dvory

   V místní části je v současnosti většina obyvatel napojena na jednotnou kanalizační síť. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 970 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 600 mm. V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Prosetín

   V místní části byla v minulosti vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 1590 m, byly použity betonové trouby. Celá kanalizační síť je zaústěna do místního potoka, do kterého odtékají odpadní vody po předčištění v biologických septicích. Odpadní vody z části místní části jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Brťoví

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V místní části bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Brťoví

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Čtyři Dvory

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V místní části bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Čtyři Dvory

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Prosetín

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V místní části bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Prosetín

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Prosetín realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Brťoví 140,0 - 140,0
  Čtyři Dvory 200,0 - 200,0
  Prosetín 503,0 10 660,0 11 163,0
  Obec Prosetín celkem 843,0 10 660,0 11 503,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.