Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Brzkov - CZ063.3707.6105.166 - stav 1. 11. 2018

 1. Obec

  Brzkov

  Číslo obce PRVKUK 166
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.166
  Kód obce 586951
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3026
  Polná

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0166.01 Brzkov 01348 13480
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Brzkov se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava, severně od města Jihlava. Pověřený úřad – Polná. Obcí protéká Bijavický potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 500 – 540 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Brzkov trvale bydlící 254 253 253 273 277 281 284
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 264 263 263 283 287 291 294
   Obec Brzkov celkem trvale bydlící 254 253 253 273 277 281 284
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 264 263 263 283 287 291 294
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Brzkov 253 267 278 280 283 277 279 278 281 282 289 289 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Brzkov 233 236 241 273 277 281 284
   Obec Brzkov celkem 233 236 241 273 277 281 284
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Brzkov je vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je jímací území s osmi studnami o celkové vydatnosti 1,1 l/s. Voda ze studní je gravitačně dopravována řadem z PVC DN 63 mm do odkyselovací stanice (2 tlakovými filtry s křemičitou náplní) s akumulací 40 m3.
   Z odkyselovací stanice je voda čerpána samostatným výtlačným řadem z PE DN 90 mm délky 1060 m do VDJ Brzkov 150 m3 (545,0 m n.m.). Voda je chlorována ve VDJ Brzkov. Přiváděcím řadem PE 110 je voda gravitačně vedena do rozvodné sítě v obci. Veškerá rozvodná síť po obci je délky cca 2300 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Brzkov realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Brzkov - - - - - - -
   Obec Brzkov celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla v roce 2018 realizována výstavba nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky jsou odváděny na novou ČOV Brzkov

    

   V obcije vybudována ČOV pro 350 EO

   V současnosti napojené obce (místní části): Brzkov

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místní části): není

    

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavka kanalizace vlokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Brzkov realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Brzkov - 22 310,0 22 310,0
  Obec Brzkov celkem - 22 310,0 22 310,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  1. 11. 2018 203/2018 administrativní opatření Brzkov - splašková kanalizace v celkové délce 2680,72 m (odbočení v celkové délce 1007,05 m)
  1. 11. 2018 204/2018 administrativní opatření Brzkov - ČOV pro 350 EO
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.