Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Brtnička - CZ063.3707.6105.165 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Brtnička

  Číslo obce PRVKUK 165
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.165
  Kód obce 590371
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0165.01 Brtnička 01297 12971
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Brtnička se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava, jižně od města Jihlava ve vzdálenosti cca 18 km. Pověřený úřad – Jihlava.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Brtnička trvale bydlící 119 119 119 94 84 74 64
   přechodně bydlící 32 32 32 32 32 32 32
   celkem 151 151 151 126 116 106 96
   Obec Brtnička celkem trvale bydlící 119 119 119 94 84 74 64
   přechodně bydlící 32 32 32 32 32 32 32
   celkem 151 151 151 126 116 106 96
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Brtnička 108 103 101 107 109 106 105 106 106 104 104 104 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Brtnička 64 79 104 50 50 50 50
   Obec Brtnička celkem 64 79 104 50 50 50 50
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Brtnička má pro část obce vybudovaný veřejný vodovod, část obyvatel je zásobena ze soukromých studní. Veřejný vodovod je zásobovaný gravitačně ze dvou protilehlých VDJ, do nichž je voda čerpána z místních zdrojů.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována (zejména napojení zbývající části obce).

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Brtnička realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Brtnička - - - - - - -
   Obec Brtnička celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Brtnička
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Brtnička realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Brtnička 735,0 - 735,0
  Obec Brtnička celkem 735,0 - 735,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.