Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Boršov - CZ063.3707.6105.163 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Boršov

  Číslo obce PRVKUK 163
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.163
  Kód obce 586927
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0163.01 Boršov 00800 8001
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Boršov se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava, západně od města Jihlava. Pověřený úřad Jihlava. Obcí protéká Jedlovský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 598 – 610 m n.m.
   Obec Boršov se nachází v povodí VN Hubenov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Boršov trvale bydlící 104 104 104 152 161 170 178
   přechodně bydlící 38 38 38 38 38 38 38
   celkem 142 142 142 190 199 208 216
   Obec Boršov celkem trvale bydlící 104 104 104 152 161 170 178
   přechodně bydlící 38 38 38 38 38 38 38
   celkem 142 142 142 190 199 208 216
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Boršov 139 152 154 153 154 153 161 165 166 168 170 170 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Boršov 92 96 104 97 98 94 99
   Obec Boršov celkem 92 96 104 97 98 94 99
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Boršov je veřejný vodovod, který byl vybudován v akci „Z" jako vodovod skupinový.  Zdrojem vody veřejného vodovodu je studna S1 o vydatnosti cca 0,6 l/s, povolený odběr ze zdroje 0,5 l/s, skutečný odběr vody 0,3 l/s.
   Ze studny S1 natéká voda do ČS, ze které je čerpána výtlakem délky 272 m v množství cca 0,3 l/s do VDJ Boršov 15 m3, kde je upravována a akumulována před odtokem do spotřebiště Boršov.
   Celková délka trubního vedení vodovodu Boršov je cca 1910 m, z toho rozvodná vodovodní síť Boršov je celkové délky cca 1638 m.

   Jako záložní zdroj vody je vedena studna S2, tento zdroj je však závislý na čerpání přebytkové vody z lomu Boršov (pro snížení hladiny pro umožnění těžby kamene). V případě, že lom přebytkovou vodu nečerpá, je studna S2 prakticky okamžitě bez vody. S ohledem na to, že společnost provozující lom je od roku 2003 v likvidaci, lze předpokládat, že čerpání z lomu výhledově ustane, tzn. Že se studnou S2 jako zdrojem vody pro veřejný vodovod Boršov nelze uvažovat.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Ke stávající studni S1 se předpokládá zajištění posilujícího nového vodního zdroje (vrtanou studnu) a jeho napojení. Dále se předpokládá intezifikace ÚV a rekonstrukce VDJ.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Uvažuje se s novým posilujícím vodním zdrojem.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Boršov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Boršov - - - 97 98 94 99
   Obec Boršov celkem - - - 97 98 94 99
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou oddílnou kanalizací. Splaškové vody z nemovitostí jsou odváděny kanalizačním sběračem na ČOV Dušejov. Celková délka splaškové kanalizace činí cca 1246 m.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Boršov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Boršov 11 050,0 2 500,0 13 550,0
  Obec Boršov celkem 11 050,0 2 500,0 13 550,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.