Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Bítovčice - CZ063.3707.6105.162 - stav 28. 1. 2019

 1. Obec

  Bítovčice

  Číslo obce PRVKUK 162
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.162
  Kód obce 586897
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0162.01 Bítovčice 41235 412350
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bítovčice se nachází v okrese Jihlava. Příslušnost k pověřenému úřadu – Jihlava, stavební úřad - Luka nad Jihlavou. Obcí protéká Křenický potok a řeka Jihlava. Rozsah zástavby je v rozmezí 435 – 470 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bítovčice trvale bydlící 399 398 398 450 450 452 452
   přechodně bydlící - - - 12 12 13 12
   celkem 399 398 398 462 462 465 464
   Obec Bítovčice celkem trvale bydlící 399 398 398 450 450 452 452
   přechodně bydlící - - - 12 12 13 12
   celkem 399 398 398 462 462 465 464
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Bítovčice 437 429 431 438 451 446 442 443 434 426 421 421 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bítovčice 396 396 396 462 462 465 454
   Obec Bítovčice celkem 396 396 396 462 462 465 454
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Bítovčice je vybudován veřejný vodovod z roku 1982. Obec je zásobena vodou v rámci skupinového vodovodu Velký Beranov - Luka nad Jihlavou - Bítovčice - Vysoké Studnice. Voda je čerpána do VDJ Luka nad Jihlavou – starý s akumulací 250 m3 (513,3/508,68 m n.m.), odkud je voda čerpána do VDJ Bítovčice 2 x 100 m3 (502,0/499,0 m n.m.). Obec Bítovčice je zásobena gravitačně z VDJ Bítovčice zásobovacím řadem do rozvodné sítě.

   Skupinový vodovod Velký Beranov – Luka nad Jihlavou – Bítovčice – Vysoké Studnice je připojen na skupinový vodovod Jihlava, jehož zdrojem je VN Hubenov, odkud je voda dopravována na ÚV Hosov. V případě nedostatečné kapacity podzemního zdroje Rytířsko dochází k mísení těchto vod v jednom z VDJ Velký Beranov.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s modernizací stávajícho VDJ a s vyhledáním nového místního vodního zdroje pitné vody.
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Uvažuje se s novým místním zdrojem pitné vody – vrtem.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Bítovčice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bítovčice - - - - 462 465 454
   Obec Bítovčice celkem - - - - 462 465 454
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla realizována výstavba nové splaškové kanalizace včetně výtlačných řadů a ČS. Odpadní vody jsou kanalizačním řadem odváděny na novou ČOV pro obec Bítovčice.

   Stávající stoky jednotné kanalizace budou plnit funkci dešťové kanalizace.

    

   V obci je vybudována ČOV pro 444 EO (s týdenním maximem pro 532 EO)

   V současnosti napojené obce (místní části): Bítovčice

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se výstavba kanalizace v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Bítovčice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bítovčice 6 500,0 60 000,0 66 500,0
  Obec Bítovčice celkem 6 500,0 60 000,0 66 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  28. 1. 2019 202/2019 administrativní opatření Bítovčice - ČOV pro 444 EO (s týdenním maximem 532 EO)
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.