Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Bílý Kámen - CZ063.3707.6105.161 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Bílý Kámen

  Číslo obce PRVKUK 161
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.161
  Kód obce 586889
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0161.01 Bílý Kámen 00461 4618
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bílý Kámen se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Příslušnost k pověřenému úřadu – Jihlava. Obcí protéká místní vodní tok a pod obcí protéká Bělokamenský potok, do kterého je zaústěna kanalizace. Rozsah zástavby je v rozmezí 546 - 564 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bílý Kámen trvale bydlící 151 151 151 256 285 312 338
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 161 161 161 266 295 322 348
   Obec Bílý Kámen celkem trvale bydlící 151 151 151 256 285 312 338
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 161 161 161 266 295 322 348
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Bílý Kámen 217 231 251 266 272 286 286 280 276 283 288 288 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bílý Kámen 161 161 160 256 285 312 338
   Obec Bílý Kámen celkem 161 161 160 256 285 312 338
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Bílý Kámen je vybudovaný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Vyskytná nad Jihlavou - Hlávkov - Jiřín - Rounek - Bílý Kámen.
   Výstavba vodovodu byla rozdělena do 2 fází. V 1. etapě stavby bylo vybudováno prameniště, svodné řady, přívodný řad a objekty na řadech. Stavba byla zkolaudována r. 1987. Ve 2. etapě byla vybudována rozvodná síť.
   Zdrojem pitné vody je prameniště, které je situováno v lesích severně od obce Bílý Kámen. Prameniště je rozděleno státní silnicí na 2 části – západní a východní. Západní prameniště má 8 studní, východní prameniště 9 studní S1 – S9 (S1 není napojena). Studny jsou z betonových skruží Ć 100 cm, hloubky 4,0 – 5,6 m.
   Voda je ze studní sváděna svodným řadem do sběrných šachet SŠ1 – SŠ6. Svodné řady se postupně napojují na přívodní řad, kterým je voda přivedena do vodojemu. Kapacita přívodného řadu je 7,6 l/s.
   Je zde vybudována také propojovací šachta, která umožňuje zásobení obcí Bílý Kámen a Hlávkov.
   Voda je upravována odkyselením na tlakových filtrech a desinfikována chlorem. Součástí úpravny vody je VDJ Vyskytná 2 x 250 m3 (569,20/566,00 m n.m.).
   Rozvodná síť v obci je z PVC. Obyvatelé jsou zásobeni z vodojemu gravitačně.

   V roce 2008 byla realizována výstavba vodovodních řadů pro veřejnou potřebu v délce 550 m pro novou lokalitu 25 rodinných domů.
   V roce 2008 došlo k posílení vodního zdroje zapojením přepadu ze studny pomocí vodovodního potrubí v délce 115 m.
   V roce 2011 bylo realizováno posílení vodovodu o kopanou studnu hl. 6 m v k.ú. Bílý Kámen a výtlačný řad od studny ke stávající sběrné šachtě z HDPE v délce 197 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Bílý Kámen realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bílý Kámen - - - - - - -
   Obec Bílý Kámen celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační soustavu. Délka sítě je cca 3500 m.
   V roce 2008 byla realizována výstavba kanalizace pro veřejnou potřebu v celkové délce 792 m pro novou lokalitu 25 rodinných domů.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav kanalizace v obci je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Bílý Kámen
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Bílý Kámen realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bílý Kámen - - -
  Obec Bílý Kámen celkem - - -
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.