Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Batelov - CZ063.3707.6105.160 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Batelov

  Číslo obce PRVKUK 160
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.160
  Kód obce 586862
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3042
  Třešť

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0160.01 Batelov 00114 1147
  CZ063.3707.6105.0160.02 Bezděčín 00343 3433
  CZ063.3707.6105.0160.03 Lovětín 08769 87696
  CZ063.3707.6105.0160.04 Nová Ves 10567 105678
  CZ063.3707.6105.0160.05 Rácov 13729 137294
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Městys Batelov se nachází v okrese Jihlava asi 16 kilometrů jihozápadně od města Jihlavy a asi 20 kilometrů jihovýchodně od města Pelhřimova. Pověřený úřad – Třešť, stavební úřad – Batelov.

   Městys má 5 místních částí - Batelov, Bezděčín, Lovětín, Nová Ves a Rácov. Obcí protéká řeka Jihlava a Batelovský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 546 – 586 m n.m.
   Částí městyse Nová Ves protéká Novoveský potok, Rácovem místní bezejmenný potok, který ústí do Batelovského potoka. Lovětínem protéká bezejmenný potok, který ústí do Lovětínského potoka.
   Bezděčín se nachází asi 1 km SZ od Batelova. V částí městyse je pouze místní meliorace a rybník. Rozsah zástavby 584 – 594 m n.m.
   Nová Ves je vzdálena asi 4 km na JZ od Batelova. Rozsah zástavby 618 – 614 m n.m., Rácov 615 – 640 m n.m., Lovětín 602 – 620 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Batelov trvale bydlící 1 868 1 864 1 864 1 870 1 879 1 885 1 884
   přechodně bydlící - - - 120 125 125 130
   celkem 1 868 1 864 1 864 1 990 2 004 2 010 2 014
   Bezděčín trvale bydlící 99 99 99 86 79 72 65
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 99 99 99 86 79 72 65
   Lovětín trvale bydlící 107 107 107 106 105 104 103
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 107 107 107 106 105 104 103
   Nová Ves trvale bydlící 184 184 184 160 149 138 127
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 184 184 184 160 149 138 127
   Rácov trvale bydlící 135 135 135 126 123 121 118
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 135 135 135 126 123 121 118
   Obec Batelov celkem trvale bydlící 2 393 2 389 2 389 2 348 2 335 2 320 2 297
   přechodně bydlící - - - 120 125 125 130
   celkem 2 393 2 389 2 389 2 468 2 460 2 445 2 427
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Batelov 2342 2316 2340 2324 2340 2358 2342 2363 2372 2361 2362 2362 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Batelov 1 832 1 837 1 849 1 990 2 004 2 010 2 015
   Bezděčín 99 99 99 86 79 72 65
   Lovětín 102 102 102 106 105 104 103
   Nová Ves 178 178 178 160 149 138 127
   Rácov 135 135 135 126 123 121 118
   Obec Batelov celkem 2 346 2 351 2 363 2 468 2 460 2 445 2 428
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Batelov

   V části městyse Batelov je vybudovaný veřejný vodovod. Vodovod je skupinový Batelov - Bezděčín. Vodovod byl uveden do provozu r. 1974.

   Zdrojem vody pro skupinový vodovod jsou dvě jímací území:

   1. Prameniště Rácov – Nová Ves o vydatnosti 3,3 - 5 l/s s celkem 16 studnami a 2 jímacími zářezy. Jímaná voda ze studní je svedena do společné odkyselovací stanice (OS) s akumulací 20 m3 (631,0 m n.m.) pomocí dvou hlavních svodných řadů (materiál PE DN 63 mm a PVC DN 110 a 160 mm). Kapacita OS je 6 l/s. Vybavení 3 filtry + dezinfekce chlornanem sodným. Z OS je voda gravitačním přívodným řadem z PVC DN 160 délky 2495 m svedena do VDJ Batelov 2 x 250 m3 (609,0/606,0 m n.m.). Z VDJ je voda dopravována hlavním přiváděcím řadem PVC DN 160 mm, délky 682 m. Hlavní zásobovací řady jsou z PE DN 160 délky 200 m a z PVC DN 160 délky 1320 m.

   2. Prameniště Bezděčín – o vydatnosti 5,5 l/s se 2 vrty. Voda z vrtů je čerpána výtlačným řadem PVC DN 160 mm délky 812,0 m do VDJ Bezděčín 2 x 150 m3. Z VDJ vede do obce přívodný řad PVC DN 160 mm délky 547,0 m.

   Obě části městyse (Bezděčín – Batelov) mají propojeny rozvodné řady potrubím PVC DN 160 délky 1193 m.

    

   Místní (městská) část Bezděčín

   V části městyse Bezděčín je vybudovaný veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Batelov - Bezděčín. Zdrojem vody je prameniště Bezděčín – o vydatnosti 5,5 l/s se 2 vrty. Voda z vrtů je výtlačným řadem PVC DN 160 mm dl. 812,0 m čerpána do VDJ Bezděčín 2 x 150 m3. Z VDJ vede do obce přívodný řad PVC DN 160 mm délky 547,0 m. Místní část je vodou zásobena gravitačně.

    

   Místní (městská) část Lovětín

   Část městyse Lovětín má vybudovaný veřejný vodovod, který byl uveden do provozu r. 1973. Zdrojem pitné vody je jímací území se studnou S1 o vydatnosti 0,7 l/s a s povoleným odběrem 0,5 l/s. Voda ze studny je svedena do OS. Z OS je voda svedena buď řadem kolem ZD rovnou do sítě (tento je odstaven – havarijní stav) a nebo do VDJ Lovětín 50 m3 (630 m n.m). Obec je vodou zásobena gravitačně. ZD je vodu zásobeno přes rozvodnou síť.

    

   Místní (městská) část Nová Ves

   Část městyse Nová Ves má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je jímací studna o vydatnosti 1,0 l/s. Ze studny vede gravitační svodný řad PE DN 63 mm délky 1468 m do VDJ Nová Ves 100 m3 (657,1/654,7 m n.m.). Ve VDJ je umístěna OS o kapacitě 2,0 l/s. Z VDJ vede do obce gravitační přiváděcí řad.

    

   Místní (městská) část Rácov

   Část městyse Rácov má vybudovaný veřejný vodovod, který byl uveden do provozu r. 1970 a v roce 1996 byla provedena jeho oprava. Původní vodovod (z r. 1964) sloužil pro místní zemědělské družstvo. Roku 1966 začala výstavba rozvodných řadů po obci. Zdrojem pitné vody je jímací území se studnou S1 a S2 o vydatnosti 1,2 l/s a s povoleným odběrem 0,4 l/s. Studna S2 byla zbudována pro posílení studny S1. Voda ze studní je svedena do OS, kde je též voda desinfikována. Z OS je voda svedena do VDJ Rácov 50 m3 (674,0 m n.m.). Z VDJ je voda gravitačně dopravována do rozvodné sítě ZD a části městyse.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Batelov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Bezděčín

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Lovětín

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Nová Ves

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Rácov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro městys Batelov se s novými vodními zdroji neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro část městyse Batelov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.
   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro části městyse Bezděčín, Lovětín, Nová Ves a Rácov realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Batelov 1 470 1 469 1 771 1 950 1 970 1 980 2 000
   Bezděčín - - - - 79 72 65
   Lovětín - - - - - 104 103
   Nová Ves - - - - - - 127
   Rácov - - - - - - 118
   Obec Batelov celkem 1 470 1 469 1 771 1 950 2 049 2 156 2 413
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Batelov

   Část městyse má vybudovanou oddílnou kanalizační síť. Nová splašková kanalizace byla vybudovaná v letech 2012 - 2013. Její celková délka je cca 10594 m. Kanalizační síť odvádí odpadní vody od cca 1800 obyvatel, zbytek cca 40 obyvatel má jímku na vyvážení - jedná je o samoty a okrajové části městyse. Původní jednotná kanalizace plní funkci dešťové kanalizace.

    

   V části městyse je vybudována ČOV.

   ČOV Batelov je mechanicko – biologická linka s oběhovou aktivací, s nitrifikací a denitrifikací a aerobní stabilizací kalu. ČOV je projektována pro 1 500 EO.

   Technologická linka se skládá z:

   • Mechanického čištění: dešťová zdrž a strojní jemné česle lapák písku

   • Biologické čištění: oběhové aktivační nádrže s jemnobublinnou aerací a dosazovací nádrže

   • Kalové hospodářství: aerobní stabilizace kalu

   • Pomocné provozy: dávkování chemikálií

   Kal je odebírán dle smluv provozovatele ČOV s provozovatelem skládky.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Batelov

    

   Místní (městská) část Bezděčín

   Část městyse nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

   V části městyse není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Lovětín

   Část městyse nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

   V části městyse není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Nová Ves

   Část městyse nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

   V části městyse není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Rácov

   Část městyse nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

   V části městyse není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Batelov

   V dalším období se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Stávající ČOV vyhovuje legislativním požadavkům pro ČOV dané velikostní kategorie, ale nevyhovuje kapacitně. V dalším období se předpokládá intenzifikace ČOV se zaměřením na zvýšení kapacity technologické linky a odstraňování fosforu.

    

   Stávající kapacita ČOV: 1 500 EO

   Navrhovaná kapacita ČOV: 1 950 EO

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Batelov

   Nově napojené obce (místní části): Bezděčín

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Místní (městská) část Bezděčín

   V části městyse je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizace. Odpadní vody budou odváděny sběračem do kanalizačního systému části městyse Batelov, který je ukončen ČOV Batelov.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod Batelov, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Lovětín

   V části městyse je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizace. Odpadní vody budou odváděny sběračem na novou ČOV, kterou současně navrhujeme v části městyse vybudovat.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Lovětín

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude v části městyse zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Nová Ves

   V části městyse je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizace. Odpadní vody budou odváděny sběračem na novou ČOV, kterou současně navrhujeme v části městyse vybudovat.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Nová Ves

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude v části městyse zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Rácov

   V části městyse je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizace. Odpadní vody budou odváděny sběračem na novou ČOV, kterou současně navrhujeme v části městyse vybudovat.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Rácov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude v části městyse zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Batelov 2 500,0 34 000,0 36 500,0
  Bezděčín - 10 000,0 10 000,0
  Lovětín - 13 000,0 13 000,0
  Nová Ves - 18 000,0 18 000,0
  Rácov - 13 000,0 13 000,0
  Obec Batelov celkem 2 500,0 88 000,0 90 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.