Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Arnolec - CZ063.3707.6105.159 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Arnolec

  Číslo obce PRVKUK 159
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.159
  Kód obce 586854
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3026
  Polná

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0159.01 Arnolec 00042 426
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Arnolec se nachází v Kraji Vysočina, příslušnost k okresu Jihlava, pověřený úřad Polná. Obcí protéká vodní tok Balinka a Arnolecký potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 536 – 540 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Arnolec trvale bydlící 184 184 184 157 143 128 113
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 184 184 184 157 143 128 113
   Obec Arnolec celkem trvale bydlící 184 184 184 157 143 128 113
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 184 184 184 157 143 128 113
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Arnolec 185 180 163 166 159 158 158 160 170 176 174 174 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Arnolec 184 184 184 157 143 128 113
   Obec Arnolec celkem 184 184 184 157 143 128 113
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Arnolec je vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je jímací území se třemi studnami o celkové vydatnosti 0,8 l/s. Ze studní je voda svedena do odkyselovací stanice a odtud dále gravitačně do VDJ Arnolec 100 m3 (575,8/572,5 m n.m.). Z VDJ je voda přiváděcím řadem PE 110 přivedena do rozvodné sítě v obci.

   V obci byl v roce 2014 vybudován veřejný vodovodní řad z PE 90 v délce 310,93 m pro lokalitu RD.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Arnolec realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Arnolec - - - - - - -
   Obec Arnolec celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která je zakončena ČOV - biologický rybník.  
   V roce 2014 byla vybudována veřejná jednotná kanalizace z trub PP DN 300 a 400 v celkové délce 303,96 m pro lokalitu RD.  

   V obci je vybudována čistírna odpadních vod (biologický rybník).
   V současnosti napojené obce (místní části): Arnolec

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Dále je uvažováno s intentifikací stávajícího biologického rybníka.

   V obci je vybudována čistírna odpadních vod (biologický rybník).
   V současnosti napojené obce (místní části): Arnolec
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Arnolec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Arnolec - 5 000,0 5 000,0
  Obec Arnolec celkem - 5 000,0 5 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.