Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Písečné - CZ063.3714.6101.022 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Písečné

  Číslo obce PRVKUK 22
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6101.022
  Kód obce 596434
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1678 (6101)
  Bystřice nad Pernštejnem
  Číslo POU
  Název POU
  3379
  Bystřice nad Pernštejnem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6101.0022.01 Písečné 12073 120731
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Písečné se nachází severně od města Bystřice nad Pernštejnem, ve vzdálenosti cca 5 km. Obcí protéká Písečný potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 600 - 635 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Vír.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Písečné trvale bydlící 212 212 212 193 187 181 175
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 222 222 222 203 197 191 185
   Obec Písečné celkem trvale bydlící 212 212 212 193 187 181 175
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 222 222 222 203 197 191 185
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Písečné 200 191 192 191 196 194 199 195 191 185 190 190 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Písečné 199 200 200 184 177 180 175
   Obec Písečné celkem 199 200 200 184 177 180 175
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Písečné je připojena na přivaděč Vír - Žďár nad Sázavou. Na odbočce z přivaděče je vybudován VDJ Písečné 100 m3 (662,1/658,1 m n.m.), ze kterého je obec zásobena gravitačně. Přes obec Písečné je napojena místní část Vítochov města Bystřice nad Pernštejnem.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Písečné realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Písečné - - 211 - - - 175
   Obec Písečné celkem - - 211 - - - 175
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla v minulosti vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel. Celá kanalizační síť je na různých místech zaústěna do Písečného potoka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do toku, menší část rodinných domků má vybudovány bezodtoké jímky.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny do jímky a odtud budou čerpány výtlakem na Vítochov, Karasín, Ždánice a odtud na ČOV Bystřice nad Pernštejnem.

   Pokud nebude zajištěno napojení na ČOV, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Písečné realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Písečné 1 000,0 14 000,0 15 000,0
  Obec Písečné celkem 1 000,0 14 000,0 15 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.