Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Vepříkov - CZ063.3601.6104.155 - stav 2. 4. 2019

 1. Obec

  Vepříkov

  Číslo obce PRVKUK 155
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6104.155
  Kód obce 569674
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  931 (6104)
  Chotěboř
  Číslo POU
  Název POU
  1970
  Chotěboř

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6104.0155.01 Vepříkov 18004 180041
  CZ063.3601.6104.0155.02 Miřátky 18003 180033
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vepříkov leží na severozápad od města Chotěboř. Obcí protéká Vepříkovský potok. Obec má místní části Miřátky a Vepříkov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Miřátky trvale bydlící 91 91 91 80 80 77 73
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 111 111 111 100 100 97 93
   Vepříkov trvale bydlící 284 283 283 260 260 260 260
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 284 283 283 260 260 260 260
   Obec Vepříkov celkem trvale bydlící 375 374 374 340 340 337 333
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 395 394 394 360 360 357 353
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Vepříkov 349 341 340 332 321 323 331 326 324 321 323 323 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Miřátky 90 90 90 80 80 77 73
   Vepříkov 284 283 283 260 260 260 260
   Obec Vepříkov celkem 374 373 373 340 340 337 333
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Miřátky
   Místní část Miřátky má od r. 2011 vodovod (původně vodovod pro rozvod užitkové vody). Zásobuje místní část Miřátky a dále usedlost v obci Kámen – místní části Jiříkov.
   Jako vodní zdroj pro vodovod Miřátky byly vybudovány 4 kopané studny S1 až S4. Jako zdroj podzemní vody jsou využívány studny S1 a S3. Studna S2 není používána. Studna S4 slouží jako sběrná studna.
   Výtlačný řad - ze sběrné studny S4 do akumulační nádrže VDJ, délka potrubí je cca 696 m. Objekt VDJ se skládá z jedné akumulační nádrže o objemu 50 m3 a armaturní komory.

   Místní (městská) část Vepříkov
   Obec Vepříkov (510 - 495 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, zásobovaný z skupinového vodovodu Želivka-Podmoklany.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Miřátky
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Uvažuje se s vybudováním nového zdroje vody.

   Místní (městská) část Vepříkov
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec se s novými vodními zdroji uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Vepříkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Miřátky - - - - 80 77 73
   Vepříkov - - - - 250 250 250
   Obec Vepříkov celkem - - - - 330 327 323
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Miřátky

   V Miřátkách byla v roce 2019 dokončena výstavba nové oddílné kanalizace v celkové délce 1198 m, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky jsou odváděny na novou ČOV v místní části.

    

   V místní části je vybudována ČOV

   V současnosti napojené obce (místní části): Miřátky

   Nově napojené obce (místní části): Jiříkov, Proseč

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Místní (městská) část Vepříkov

   Ve Vepříkově byla v roce 2019 dokončena výstavba nové oddílné kanalizace v celkové délce 4123,30 m, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky jsou odváděny na novou ČOV v místní části.

    

   V místní části je vybudována ČOV

   V současnosti napojené obce (místní části): Vepříkov

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Miřátky

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde není dosud vybudována.

    

   Místní (městská) část Vepříkov

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde není dosud vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro místní část Vepříkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Miřátky 400,0 6 000,0 6 400,0
  Vepříkov - 24 000,0 24 000,0
  Obec Vepříkov celkem 400,0 30 000,0 30 400,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  2. 4. 2019 125/2019 administrativní opatření Vepříkov - kanalizační stoky v celkové délce 4123,30 m a ČOV Vepříkov -
  2. 4. 2019 126/2019 administrativní opatření Miřátky - kanalizační stoky v celkové délce 1198,00 m a ČOV Miřátky
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.