Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Slavětín - CZ063.3601.6104.150 - stav 24. 1. 2018

 1. Obec

  Slavětín

  Číslo obce PRVKUK 150
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6104.150
  Kód obce 548553
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  931 (6104)
  Chotěboř
  Číslo POU
  Název POU
  1970
  Chotěboř

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6104.0150.01 Slavětín 11708 117081
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Slavětín leží na severovýchod od města Havlíčkův Brod. Obec nemá žádné místní části.

   Obec Slavětín se nachází v CHKO Žďárské vrchy.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Slavětín trvale bydlící 95 95 95 101 101 101 100
   přechodně bydlící 105 105 105 105 105 105 105
   celkem 200 200 200 206 206 206 205
   Obec Slavětín celkem trvale bydlící 95 95 95 101 101 101 100
   přechodně bydlící 105 105 105 105 105 105 105
   celkem 200 200 200 206 206 206 205
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Slavětín 102 101 102 107 110 114 111 116 115 121 122 122 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Slavětín 95 95 95 101 101 101 100
   Obec Slavětín celkem 95 95 95 101 101 101 100
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Slavětín (580 - 593 m n.m.) je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, zdrojem vody je místní studna. Provádí se odradonování vody.

    

   V roce 2018 bylo realizováno posílení vodního zdroje o novou kopanou studnu hlouky  5 m a její napojení na stávající veřejný vodovod.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Uvažuje se s rekonstrukcí odradonovací stanice a VDJ.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Slavětín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Slavětín - - - - 95 95 95
   Obec Slavětín celkem - - - - 95 95 95
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Slavětín nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od části obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. Zbylé odpadní vody jsou po předčištění v septicích vypouštěny do Oudoleňského potoka.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve Slavětíně je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové vody budou odváděny na ČOV Oudoleň.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Slavětín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Slavětín 1 500,0 10 000,0 11 500,0
  Obec Slavětín celkem 1 500,0 10 000,0 11 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  24. 1. 2018 121/2018 administrativní opatření Slavětín - posílení vodního zdroje - kopaná studna hl. 5 m a výtlačné potrubí v délce 23,45 m
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.