Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Nyklovice - CZ063.3714.6101.019 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Nyklovice

  Číslo obce PRVKUK 19
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6101.019
  Kód obce 596272
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1678 (6101)
  Bystřice nad Pernštejnem
  Číslo POU
  Název POU
  3379
  Bystřice nad Pernštejnem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6101.0019.01 Nyklovice 10822 108227
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Nyklovice se nachází severovýchodně od města Bystřice nad Pernštejnem, ve vzdálenosti cca 17 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 665 - 685 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Vír.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nyklovice trvale bydlící 165 165 165 158 151 144 137
   přechodně bydlící 25 25 25 25 25 25 25
   celkem 190 190 190 183 176 169 162
   Obec Nyklovice celkem trvale bydlící 165 165 165 158 151 144 137
   přechodně bydlící 25 25 25 25 25 25 25
   celkem 190 190 190 183 176 169 162
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Nyklovice 170 165 167 169 171 170 166 163 166 165 172 172 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nyklovice 190 190 189 158 151 144 137
   Obec Nyklovice celkem 190 190 189 158 151 144 137
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Nyklovice má vybudovaný veřejný vodovod z 80. let z PE. Ze studny se ponorným čerpadlem čerpá přes odkyselovací stanici do vodojemu Nyklovice 100 m3 (698,0/695,0 m n.m.).
   Vodovodní síť je ve špatném technickém stavu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Nyklovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nyklovice - - - - - - 137
   Obec Nyklovice celkem - - - - - - 137
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má jednotnou kanalizaci, na kterou je napojena většina obyvatel. Kanalizace je z betonových trub. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do potoka.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě, která by odváděla pouze splaškové vody. Stávající jednotná kanalizace bude plnit funkci dešťové kanalizace.

    

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Nyklovice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Nyklovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Nyklovice 2 000,0 15 000,0 17 000,0
  Obec Nyklovice celkem 2 000,0 15 000,0 17 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.