Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Klokočov - CZ063.3601.6104.138 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Klokočov

  Číslo obce PRVKUK 138
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6104.138
  Kód obce 568856
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  931 (6104)
  Chotěboř
  Číslo POU
  Název POU
  1970
  Chotěboř

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6104.0138.01 Klokočov 06647 66478
  CZ063.3601.6104.0138.02 Klokočovská Lhotka 40952 409529
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Klokočov leží severně od města Chotěboř. Obec má místní části Klokočov a Klokočovská Lhota.
   Obec se nachází v CHKO Železné hory.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Klokočov trvale bydlící 93 93 93 79 77 75 73
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 93 93 93 79 77 75 73
   Klokočovská Lhotka trvale bydlící 47 47 47 44 42 41 40
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 47 47 47 44 42 41 40
   Obec Klokočov celkem trvale bydlící 140 140 140 123 119 116 113
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 140 140 140 123 119 116 113
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Klokočov 113 119 116 120 121 121 129 126 126 126 123 123 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Klokočov - - - - 77 75 73
   Klokočovská Lhotka - - - - 42 41 40
   Obec Klokočov celkem - - - - 119 116 113
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Klokočov
   Místní část Klokočov (530 - 570 m n. m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé využívají ke svému zásobení soukromé zdroje.

   Místní (městská) část Klokočovská Lhotka
   Místní část Klokočovská Lhota (542 - 546 m n. m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé využívají ke svému zásobení soukromé zdroje.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Klokočov
   Doporučujeme vyhledat nový centrální zdroj pitné vody a vybudovat nový VDJ s akumulací 15 m3 (563 m n.m.) s AT stanicí pro zajištění dostatečného tlaku ve vodovodní síti. Na tento navržený vodovod bude též možno napojit i místní část Klokočovská Lhotka.

   Místní (městská) část Klokočovská Lhotka
   V místní část Klokočovská Lhota doporučujeme v případě nedostatku kvalitní vody ve zdrojích, napojit na navržený vodovod obce Klokočov. V případě dostatečného množství kvalitní pitné vody doporučujeme ponechat individuální zásobení ze soukromých zdrojů.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec se uvažuje s využitím nového společného místního podzemního vodního zdroje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Klokočov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Klokočov - - - - - - -
   Klokočovská Lhotka - - - - - - -
   Obec Klokočov celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Klokočov
   Obec Klokočov nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Klokočovská Lhotka
   Místní část Klokočovská Lhotka nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Klokočov
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Klokočovská Lhotka
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod není pro obec Klokočov navrženo k realizaci opatření.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Klokočov 5 000,0 - 5 000,0
  Klokočovská Lhotka 2 000,0 - 2 000,0
  Obec Klokočov celkem 7 000,0 - 7 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.