Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Moravecké Pavlovice - CZ063.3714.6101.017 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Moravecké Pavlovice

  Číslo obce PRVKUK 17
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6101.017
  Kód obce 596159
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1678 (6101)
  Bystřice nad Pernštejnem
  Číslo POU
  Název POU
  3379
  Bystřice nad Pernštejnem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6101.0017.01 Moravecké Pavlovice 09857 98574
  CZ063.3714.6101.0017.02 Habří 15647 156477
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Moravecké Pavlovice se nachází jižně od města Bystřice nad Pernštejnem, ve vzdálenosti cca 11 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 510 - 535 m n.m. Obec má dvě místní části - Moravecké Pavlovice a Habří.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Habří trvale bydlící 24 24 24 25 24 22 21
   přechodně bydlící 51 51 51 51 51 51 51
   celkem 75 75 75 76 75 73 72
   Moravecké Pavlovice trvale bydlící 31 31 31 28 27 25 24
   přechodně bydlící 43 43 43 43 43 43 43
   celkem 74 74 74 71 70 68 67
   Obec Moravecké Pavlovice celkem trvale bydlící 55 55 55 53 51 47 45
   přechodně bydlící 94 94 94 94 94 94 94
   celkem 149 149 149 147 145 141 139
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Moravecké Pavlovice 49 56 54 53 54 55 51 49 47 51 45 45 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Habří 24 24 24 25 24 22 21
   Moravecké Pavlovice 30 30 30 28 27 25 24
   Obec Moravecké Pavlovice celkem 54 54 54 53 51 47 45
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Moravecké Pavlovice

   Místní část Moravecké Pavlovice (510 - 535 m n.m.) je vodou zásobena odbočkou z hlavního řadu skupinového vodovodu Vír - Bystřice nad Pernštejnem - Olší. Je pod tlakem VDJ Dolní Rožínka 1500 m3 (581,0 /577,8 m n.m.).

    

   Místní (městská) část Habří

   Místní část má vybudovaný veřejný vodovod, který je připojený přímo na skupinový vodovod Vír – Bystřice nad Pernštejnem – Olší.

   V roce 2012 byl vybudován VDJ Habří 20 m3 (479,86/477,96 m n.m.) a před obcí je redukční šachta pro snížení tlaku.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Moravecké Pavlovice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Habří

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Moravecké Pavlovice realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Habří - - - - - - -
   Moravecké Pavlovice - - - - - - -
   Obec Moravecké Pavlovice celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Moravecké Pavlovice

   Místní část Moravecké Pavlovice nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místního vodního toku přitékající do Loučné nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Habří

   Místní část Habří nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do Bobrůvky nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Moravecké Pavlovice

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní(městská) část Habří

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Moravecké Pavlovice realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Habří - - -
  Moravecké Pavlovice - - -
  Obec Moravecké Pavlovice celkem - - -
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.