Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Čachotín - CZ063.3601.6104.130 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Čachotín

  Číslo obce PRVKUK 130
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6104.130
  Kód obce 568490
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  931 (6104)
  Chotěboř
  Číslo POU
  Název POU
  1970
  Chotěboř

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6104.0130.01 Čachotín 01818 18180
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Čachotín leží jihozápadně od Chotěboře. Obec nemá místní části.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Čachotín trvale bydlící 179 179 179 160 156 153 150
   přechodně bydlící 72 72 72 38 35 33 32
   celkem 251 251 251 198 191 186 182
   Obec Čachotín celkem trvale bydlící 179 179 179 160 156 153 150
   přechodně bydlící 72 72 72 38 35 33 32
   celkem 251 251 251 198 191 186 182
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Čachotín 180 178 186 179 180 180 183 178 186 173 169 169 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Čachotín 179 179 179 188 181 178 172
   Obec Čachotín celkem 179 179 179 188 181 178 172
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Čachotín (582 - 550 m n. m.) má vybudovaný veřejný vodovod (kol. 1998), zásobený gravitačně z VDJ Čachotín 70 m3 (596,12/593,62 m n.m.). Zdrojem pitné vody je místní vrt (max. kapacita 0,9 - 1,1 l/s) umístěný severně od obce v údolnici Čachotínského potoka, surová voda je čerpána do VDJ.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Čachtín realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Čachotín - - - - 160 157 154
   Obec Čachotín celkem - - - - 160 157 154
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Čachotín má v současnosti částečně vybudovaný systém jednotné kanalizace do níž jsou zaústěny odpadní vody po předčištění v septicích. Odpadní vody jsou následně vypouštěny do vodního toku. Splaškové vody z části obce jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Čachotíně je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Odpadní vody budou odváděny na navrhovanou ČOV v obci.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Čachotín
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Čachotín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Čachotín - 10 000,0 10 000,0
  Obec Čachotín celkem - 10 000,0 10 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.