Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Želiv - CZ063.3304.6103.127 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Želiv

  Číslo obce PRVKUK 127
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6103.127
  Kód obce 549215
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  361 (6103)
  Humpolec
  Číslo POU
  Název POU
  779
  Humpolec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6103.0127.01 Želiv 19627 196274
  CZ063.3304.6103.0127.02 Bolechov 00706 7064
  CZ063.3304.6103.0127.03 Brtná 01294 12947
  CZ063.3304.6103.0127.04 Lhotice 08127 81272
  CZ063.3304.6103.0127.05 Lískovice 18284 182842
  CZ063.3304.6103.0127.06 Miletín 08128 81281
  CZ063.3304.6103.0127.07 Vitice 18285 182851
  CZ063.3304.6103.0127.08 Vřesník 18286 182869
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Želiv se nachází severně od města Pelhřimov, ve vzdálenosti cca 11 km. Obec se skládá z osmi místních částí: Želiv, Bolechov (1 km severozápadně od Želivi), Brtná (2 km jižně od Želivi), Lhotice (3 km severovýchodně od Želivi), Lískovice (3 km severovýchodně od Želivi), Miletín (4 km severovýchodně od Želivi), Vitice (2 km východně od Želivi) a Vřesník (3 km východně od Želivi). Obcí protéká vodní tok Želivka, která zásobuje přehradní nádrž Želiv. Rozsah zástavby je v rozmezí 394,0 – 466,0 m n. m.
   Obec Želiv se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bolechov trvale bydlící 18 18 18 25 26 26 27
   přechodně bydlící 8 8 8 8 8 8 8
   celkem 26 26 26 33 34 34 35
   Brtná trvale bydlící 74 74 74 88 92 95 99
   přechodně bydlící 12 12 12 12 12 12 12
   celkem 86 86 86 100 104 107 111
   Lhotice trvale bydlící 43 43 43 43 41 38 35
   přechodně bydlící 6 6 6 6 6 6 6
   celkem 49 49 49 49 47 44 41
   Lískovice trvale bydlící 21 21 21 18 16 14 12
   přechodně bydlící 4 4 4 4 4 4 4
   celkem 25 25 25 22 20 18 16
   Miletín trvale bydlící 34 34 34 21 16 11 6
   přechodně bydlící 13 13 13 13 13 13 13
   celkem 47 47 47 34 29 24 19
   Vitice trvale bydlící 22 22 22 21 21 20 20
   přechodně bydlící 6 6 6 6 6 6 6
   celkem 28 28 28 27 27 26 26
   Vřesník trvale bydlící 114 114 114 124 128 132 135
   přechodně bydlící 16 16 16 16 16 16 16
   celkem 130 130 130 140 144 148 151
   Želiv trvale bydlící 839 837 837 730 692 654 615
   přechodně bydlící 200 200 200 200 200 200 200
   celkem 1 039 1 037 1 037 930 892 854 815
   Obec Želiv celkem trvale bydlící 1 165 1 163 1 163 1 070 1 032 990 949
   přechodně bydlící 265 265 265 265 265 265 265
   celkem 1 430 1 428 1 428 1 335 1 297 1 255 1 214
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Želiv 1086 1081 1113 1110 1114 1132 1148 1135 1150 1164 1149 1149 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bolechov 18 18 18 24 25 25 25
   Brtná 74 74 74 82 88 90 93
   Lhotice 43 43 43 42 40 37 34
   Lískovice 24 24 24 18 16 14 12
   Miletín 30 30 30 21 16 11 6
   Vitice 20 20 20 20 20 19 19
   Vřesník 110 110 110 119 123 127 129
   Želiv 25 199 489 900 870 810 770
   Obec Želiv celkem 344 518 808 1 226 1 198 1 133 1 088
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bolechov

   Vlastní zdroj pitné vody tvoří dvě kopané studny, tyto zdroje podzemní vody nejsou ovšem v současné době využívány z důvodu neodpovídající kvality vody. V současné době je místní část Bolechov zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu PEVAK. Rozvodné řady po obci mají délku 1 392 m.

    

   Místní (městská) část Brtná

   Brtná je zásobována pitnou vodou z vlastního prameniště. Původní zdroj pitné vody pro veřejnou spotřebu tvořily tři kopané studny, nyní je využívána pouze jedna studna. Důvodem byla nevyhovující kvalita vody v jedné ze studní a skutečnost, že po provedeném posílení vodovodu přestala být jedna ze studní zdrojem pitné vody pro veřejnou spotřebu. Posílení vodovodu Brtná je realizováno vrtanou studní. Voda ze studní je dopravována do akumulačního vodojemu o objemu 40 m3. Rozvodné řady po obci mají celkovou délku 1 296 m.

    

   Místní (městská) část Lhotice

   Lhotice jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového vodovodu PEVAK. Akumulaci pitné vody pro obec Lhotice tvoří vodojem Vřesník, odkud je pitná voda vedena k obci Lhotice. Délka rozvodných řadů po obci je 892 m.

    

   Místní (městská) část Lískovice

   Lískovice jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového vodovodu PEVAK, akumulaci pitné vody tvoří, stejně jako u obce Lhotice, vodojem Vřesník. Obec Lískovice má také zdroj vlastní podzemní vody, ten však není pro nevyhovující kvalitu vody využíván. Délka rozvodných řadů po obci je 338 m.

    

   Místní (městská) část Miletín

   Miletín je zásobován pitnou vodou z vlastního prameniště, které tvoří dvě kopané studny. Studny zároveň slouží jako akumulace pitné vody. Rozvodné řady po obci mají délku 947 m.

    

   Místní (městská) část Vitice

   Vitice jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového vodovodu PEVAK, akumulaci pitné vody tvoří, podobně jako u obcí Lhotice a Lískovice, vodojem Vřesník. Délka rozvodných řadů po obci je 2 052 m.

    

   Místní (městská) část Vřesník

   Vřesník je zásobován pitnou vodou z vodovodu PEVAK, kdy akumulaci pitné vody tvoří vodojem Vřesník o objemu 100 m3. V minulosti byla obec Vřesník zásobována pitnou vodou z vlastního podzemního zdroje, ten je však pro nevyhovující kvalitu vody řadu let nevyužíván. Délka rozvodných řadů po obci je 1 690 m.

    

   Místní (městská) část Želiv

   Vodovod pro Želiv je zásobován pitnou vodou z vlastních podzemních zdrojů a také pitnou vodou ze skupinového vodovodu PEVAK. Zdroje podzemní vody pro obec Želiv se nachází v lokalitě „Haštal“, tvoří je celkem pět kopaných studní, dva zářezy a jedna studna vrtaná. Jímaná voda je vedena do vodojemu Haštal s akumulací o objemu 150 m3 a odtud je pitná voda gravitačně vedena do obce Želiv. Odběr pitné vody ze skupinového vodovodu PEVAK je realizován napojením na řad, kterým skupinový vodovod PEVAK vede pitnou vodu až do Humpolce. Pitná voda ze skupinového vodovodu PEVAK je nejdříve vedena do vodojemu s celkovou akumulační kapacitou 500 m3 a poté gravitačně rozvedena po obci Želiv. Délka rozvodných řadů po obci je celkem 9 442 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bolechov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Brtná

   V případě nedostatečné vydatnosti vodních zdrojů je uvažováno propojení vodovodní sítě obce Brtná s vodovodní sítí obce Želiv.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Lhotice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Lískovice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Miletín

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Vitice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Vřesník

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Želiv

   Uvažuje se s posílením kapacity stávajícího zdroje podzemní vody.

   V případě nedostatečné vydatnosti vodních zdrojů v Brtné je uvažováno propojení vodovodní sítě obce Brtná s vodovodní sítí obce Želiv.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se uvažuje v místní část Želiv.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Želiv realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bolechov - - - - - - -
   Brtná - - - - - 90 95
   Lhotice - - - - - - 32
   Lískovice - - - - - - -
   Miletín - - - - - - -
   Vitice - - - - - - -
   Vřesník - - - - - - 127
   Želiv 990 989 989 780 750 730 700
   Obec Želiv celkem 990 989 989 780 750 820 954
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bolechov

   V Bolechově žije v současnosti 25 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou zaústěny přes domovní septiky do vodního toku Želivky.

    

   Místní (městská) část Brtná

   V Brtné žije v současnosti 74 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 12 rekreantů. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou zaústěny přes domovní septiky přímo do místního vodního toku.

    

   Místní (městská) část Lhotice

   V Lhoticích žije v současnosti 43 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 6 rekreantů. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou zaústěny přes domovní septiky do vodního toku Želivka.

    

   Místní (městská) část Lískovice

   V Lískovicích žije v současnosti 21 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 4 rekreanty. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou zaústěny přes domovní septiky do vodního toku.

    

   Místní (městská) část Miletín

   V Miletíně žije v současnosti 34 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 2 rekreanty. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou zaústěny přes domovní septiky do vodního toku Želivka.

    

   Místní (městská) část Vitice

   Ve Viticích žije v současnosti 22 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 6 rekreantů. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou zaústěny přes domovní septiky do místního vodního toku.

    

   Místní (městská) část Vřesník

   Ve Vřesníku žije v současnosti 118 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 16 rekreantů. V části Vřesníku je jednotná kanalizace z let 1960-1975. Stoky jsou vybudovány z trub betonových, profilů 300 mm. Celková délka kanalizačních stok je cca 220 m, kanalizace je zaústěna do biologického rybníka. Ostatní nemovitosti nenapojené na jednoutnou kanalizaci jsou napojeny na bezodtoké jímky, případně na septiky s odtokem do vodního toku.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Želiv

   V Želivě žije v současnosti 840 obyvatel, kteří jsou napojeni na kanalizační síť. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 200 rekreantů. V obci převažuje jednotná kanalizace, v nových zástavbách se buduje kanalizace oddílná. Stoky jsou vybudovány z kameniny, betonu a PVC, dimenze jednotlivých stok jsou v rozmezí DN 150 – 400. Na kanalizaci jsou umístěny dvě čerpací stanice, které přečerpávají odpadní vody do kanalizačního sběrače vedoucí na ČOV Želiv. Obě čerpací stanice prošly v roce 2014 rekonstrukcí. Na stokové síti obce Želiv je vybudováno celkem sedm odlehčovacích komor. Celková délka kanalizačních stok je cca 10,8 km, délka kanalizačních výtlaků je 332 m. Odpadní vody jsou stokovou sítí dopravovány na ČOV Želiv z r. 1984, která také v roce 2014 prošla rekonstrukcí. Vyčištěné vody z ČOV Želiv jsou vypouštěny do vodního toku Želivka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bolechov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Brtná

   Předpokládá se výstavba jednotné kanalizace a čistírny odpadních vod.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Brtná

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Lhotice

   Předpokládá se výstavba jednotné kanalizace a čistírny odpadních vod.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Lhotice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Lískovice

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Miletín

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Vitice

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Vřesník

   Předpokládá se výstavba kombinované jednotné a splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Vřesník

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Želiv

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Želiv

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Lísky, Lomenice, Bolechov, Vitice, Lískovice, Miletín

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Želiv realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bolechov 1 331,0 - 1 331,0
  Brtná 5 322,0 6 600,0 11 922,0
  Lhotice 928,0 5 500,0 6 428,0
  Lískovice 200,0 - 200,0
  Miletín 3 700,0 - 3 700,0
  Vitice 1 000,0 - 1 000,0
  Vřesník 1 000,0 7 600,0 8 600,0
  Želiv 11 500,0 12 500,0 24 000,0
  Obec Želiv celkem 24 981,0 32 200,0 57 181,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.