Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Milasín - CZ063.3714.6101.016 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Milasín

  Číslo obce PRVKUK 16
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6101.016
  Kód obce 549835
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1678 (6101)
  Bystřice nad Pernštejnem
  Číslo POU
  Název POU
  3379
  Bystřice nad Pernštejnem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6101.0016.01 Milasín 01576 15768
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Milasín se nachází jižně od města Bystřice nad Pernštejnem, ve vzdálenosti cca 8 km. Rozsah zástavby v obci je v rozmezí 535 - 545 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Milasín trvale bydlící 50 50 50 46 45 43 41
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 60 60 60 56 55 53 51
   Obec Milasín celkem trvale bydlící 50 50 50 46 45 43 41
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 60 60 60 56 55 53 51
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Milasín 51 47 46 46 46 46 45 45 44 45 45 45 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Milasín 50 50 50 46 45 43 41
   Obec Milasín celkem 50 50 50 46 45 43 41
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Kolem obce Milasín (535 - 545 m n.m.) prochází hlavní řad skupinového vodovodu Vír - Bystřice n. P. - Olší, ze kterého je odbočka pro obec. Síť je pod tlakem VDJ Dolní Rožínka 1500 m3 (581,0/577,8 m n.m.).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Milasín realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Milasín - - - - - - 41
   Obec Milasín celkem - - - - - - 41
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla v minulosti vybudována jednotná kanalizační síť. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 730 m, byly použity betonové trouby. Na tuto kanalizaci je napojena většina obyvatel obce. V roce 2007 bylo realizováno prodloužení kanalizačního řadu v délce 210 m.
   Odpadní vody odtékají kanalizací po předčištění v biologických septicích přímo do místního vodního toku, která je jedním z přítoků Bukovského potoka.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové vody budou odváděny sběračem na ČOV Dolní Rožínka.

   Pokud nebude zajištěno napojení na ČOV Dolní Rožínka, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Milasín realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Milasín - 10 000,0 10 000,0
  Obec Milasín celkem - 10 000,0 10 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.