Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Vystrkov - CZ063.3304.6103.126 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Vystrkov

  Číslo obce PRVKUK 126
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6103.126
  Kód obce 561797
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  361 (6103)
  Humpolec
  Číslo POU
  Název POU
  779
  Humpolec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6103.0126.01 Vystrkov 06886 68861
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vystrkov se nachází jižně od města Humpolec, ve vzdálenosti cca 2 km. V obci je bezejmenný vodní tok a Návesní rybník. Rozsah zástavby je v rozmezí 568,0 – 596,0 m n. m.
   Obec Vystrkov se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vystrkov trvale bydlící 193 193 193 243 254 265 274
   přechodně bydlící 30 30 30 39 39 39 39
   celkem 223 223 223 282 293 304 313
   Obec Vystrkov celkem trvale bydlící 193 193 193 243 254 265 274
   přechodně bydlící 30 30 30 39 39 39 39
   celkem 223 223 223 282 293 304 313
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Vystrkov 237 233 247 260 269 268 275 278 286 284 284 284 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vystrkov 223 223 223 280 291 302 311
   Obec Vystrkov celkem 223 223 223 280 291 302 311
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Prameniště vodovodu Vystrkov se nachází východně od obce v lesním pozemku a je tvořeno 2 kopanými studnami. Z první studny je voda gravitačně svedena do druhé studny, u které je umístěna čerpací stanice. Čerpací stanice čerpá pitnou vodu výtlačným potrubím délky 280 m do zemního železobetonového vodojemu o objemu 100 m3. Z vodojemu, který se nachází severovýchodně od obce, je gravitačně zásobeno spotřebiště. Celková délka rozvodných řadů je cca 2 931 m.
   Vydatnost prameniště je 0,5 l/s.
   Firma PRETOL a benzínová stanice jsou napojeny na skupinový vodovod HU-PE-PA.
   Samoty Zadní Vystrkov jsou napojeny na vodovod Vystrkova, samoty Lipovky jsou napojeny na vodovod obce Komorovice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Vystrkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vystrkov 200 200 200 282 293 304 313
   Obec Vystrkov celkem 200 200 200 282 293 304 313
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 239 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizaci napojeno 190 obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 39 rekreantů.

   Výstavba kanalizace probíhala postupně, při výstavbě byly použity PVC trouby DN 300, kameninové trouby DN 200 a trouby z betonu DN 300 – 500 mm. Celková délka kanalizačních stok je cca 2410 m.

   Kanalizace je vyústěna na mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod.

   V roce 2006 byla realizována výstavba  jednotné kanalizace v délce 321 m a čistírna odpadních vod byla uvedena do trvalého provozu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se výstavba splaškové kanalizace, stávající by byla ponechána jako dešťová. Dále se navrhuje intenzifikace ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Vystrkov
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Vystrkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Vystrkov - 7 750,0 7 750,0
  Obec Vystrkov celkem - 7 750,0 7 750,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.