Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Vojslavice - CZ063.3304.6103.125 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Vojslavice

  Číslo obce PRVKUK 125
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6103.125
  Kód obce 549126
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  361 (6103)
  Humpolec
  Číslo POU
  Název POU
  779
  Humpolec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6103.0125.01 Vojslavice 18462 184624
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vojslavice se nachází severně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 17 km. Obcí protéká bezejmenný místní vodní tok zaústěný do VN Švihov. Rozsah zástavby je v rozmezí 418,0 – 456,0 m n. m.
   Obec se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vojslavice trvale bydlící 109 109 109 85 77 68 60
   přechodně bydlící 70 70 70 70 70 70 70
   celkem 179 179 179 155 147 138 130
   Obec Vojslavice celkem trvale bydlící 109 109 109 85 77 68 60
   přechodně bydlící 70 70 70 70 70 70 70
   celkem 179 179 179 155 147 138 130
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Vojslavice 90 91 86 87 89 93 93 98 102 96 92 92 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vojslavice 71 76 83 140 131 123 115
   Obec Vojslavice celkem 71 76 83 140 131 123 115
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vojslavice je zásobena ze skupinového vodovodu Koberovice - Vojslavice - Lohenice. Původně se jednalo o dva samostatné vodovody a to vodovod Koberovice - Vojslavice, v celkové délce cca 6,5 km a vodovod Lohenice, v celkové délce cca 3,1 km, které byly později navzájem propojeny. Zdroje vody pro skupinový vodovod jsou dva. 1. prameniště se nachází východně od obce Podivice, které je tvořeno 2 kopanými studnami s odkyselovací stanicí, z níž je voda gravitačně svedena do vodojemu u Koberovic. Další studna S3 není do systému zapojena z důvodu zhoršené kvality vody. Vodojem je zemní, monolitický, železobetonový, osmiúhelníkový, o objemu 100 m3. Z vodojemu je gravitačně zásobeno spotřebiště obce Vojslavice, s odbočkou do obce Koberovice. 2. prameniště vodovodu se nachází u obce Kaliště. Tento zdroj tvoří jedna čerpací studna a vodojem, ze kterého je gravitačně zásobováno spotřebiště obce Lohenice a dále je vodovod propojen až do vodojemu u Koberovic. Délka tohoto přívodního řadu je cca 3,1 km.
   Majetkově je vodovod rozdělen následovně: V majetku obce Vojslavice je prameniště Podivice (studna S1 a S2), odkyselovací stanice, vodojem u Koberovic a zásobní řad do Vojslavic přes spotřebiště obce Koberovice, včetně rozvodu po obci Koberovice a Vojslavice. V majetku obce Koberovice je prameniště u Kališť (S1), vodojem, zásobní řad do Lohenic, včetně rozvodného řadu v Lohenicích a propojovací řad až do vodojemu u Koberovic.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se výstavba nových posilujících studní pro skupinový vodovod včetně napojení na stávající vodojem a úpravou vody.
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Vojslavice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vojslavice 135 135 135 135 131 123 115
   Obec Vojslavice celkem 135 135 135 135 131 123 115
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Vojslavice žije v současnosti 91 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 27 rekreantů. V obci je vybudovaná jednotná kanalizační síť, na kterou je připojeno většina trvale bydlících obyvatel. Při výstavbě kanalizace, která probíhala v letech 1977-1980 a jejíž celková délka činí cca 1500 m, byly použity betonové trouby DN 300 – 500.
   Kanalizace je vyústěna na mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody odtékají do místního vodního toku, který vtéká do VN Švihov.
   V roce 2014 proběhla intenzifikace ČOV spočívající v osazení nové celoplastové nádrže, technologie biologické aktivační ČOV AS-VARIOcomp 130N pro 130 EO, s jemnobublinnou aerací, vnitřní recirkulací kalu, doplněná zařízením na srážení fosforu a měřicí šachtou s elektronickou sondou a vyhodnocovací jednotkou na odtoku z ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Vojslavice
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se výstavba splaškové kanalizace, přičemž aktuálně je třeba udělat dílčí opatření, která by vedla ke snížení vtoku balastních vod do stávající jednotné kanalizační sítě. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V současnosti napojené obce (místní části): Vojslavice
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Vojslavice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Vojslavice 9 400,0 6 500,0 15 900,0
  Obec Vojslavice celkem 9 400,0 6 500,0 15 900,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.