Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Syrov - CZ063.3304.6103.124 - stav 23. 7. 2018

 1. Obec

  Syrov

  Číslo obce PRVKUK 124
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6103.124
  Kód obce 598771
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  361 (6103)
  Humpolec
  Číslo POU
  Název POU
  779
  Humpolec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6103.0124.01 Syrov 14757 147575
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Syrov se nachází severně od města Pelhřimov, ve vzdálenosti cca 15 km. Obcí protéká Martinický potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 438,0 – 466,0 m n. m.
   Obec se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Syrov trvale bydlící 55 55 55 56 54 52 50
   přechodně bydlící 10 10 10 42 42 42 42
   celkem 65 65 65 98 96 94 92
   Obec Syrov celkem trvale bydlící 55 55 55 56 54 52 50
   přechodně bydlící 10 10 10 42 42 42 42
   celkem 65 65 65 98 96 94 92
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Syrov 54 60 52 53 55 53 50 52 50 55 52 52 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Syrov 55 55 55 86 84 82 80
   Obec Syrov celkem 55 55 55 86 84 82 80
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Syrov je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu. Prameniště se nachází severozápadně od obce a je tvořeno 2 jímacími studnami a 4 jímacími zářezy. Z jímacích studní je voda svedena do zemního železobetonového VDJ 2 x 50 m3 potrubím délky 130 m. Z VDJ je gravitačně zásobená celá obec. Celková délka rozvodných řadů je 980 m.

    

   V roce 2018 bylo povoleno posílení vodního zdroje Syrov - vrtaná studna hloubky 57 m a výtlačné potrubí z vrtu do stávajícího VDJ.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se rekonstrukce 4 pramenních zářezů v celkové délce 220 m.
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Syrov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Syrov - - - - - - 80
   Obec Syrov celkem - - - - - - 80
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Syrov žije v současnosti 60 trvale bydlících obyvatel. Na stávající jednotnou kanalizaci je napojeno 20 obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 42 rekreantů. Při výstavbě kanalizace, která probíhala postupně, byly použity trouby z betonu DN 400 mm. Celková délka kanalizačních stok je cca 540 m. Kanalizace je vyústěna do Martinického potoka.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Předpokládaná délka navržených stok je cca 820 m.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Syrov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Syrov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Syrov 1 242,0 4 719,0 5 961,0
  Obec Syrov celkem 1 242,0 4 719,0 5 961,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  23. 7. 2018 32/2018 administrativní opatření Syrov - posílení vodního zdroje vodovodu Syrov - vrtaná studna hl. 57 m na pozemku p.č. 720/9 v k.ú. Syrov, výtlačné potrubí o délce 160 m z vrtu do stávajícího VDJ na pozemku p.č. 784 v k.ú. Syrov
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.