Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Staré Bříště - CZ063.3304.6103.123 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Staré Bříště

  Číslo obce PRVKUK 123
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6103.123
  Kód obce 561843
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  361 (6103)
  Humpolec
  Číslo POU
  Název POU
  779
  Humpolec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6103.0123.01 Staré Bříště 15412 154121
  CZ063.3304.6103.0123.02 Vlčí Hory 40449 404497
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Staré Bříště se nachází jižně od města Humpolec, ve vzdálenosti cca 5 km. Obec se skládá ze dvou místních částí: Staré Bříště a Vlčí Hory (1 km severovýchodně od Staré Bříště). Obcí protéká místní vodní tok Hejnický potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 515,0 – 544,0 m n. m.
   Obec se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Staré Bříště trvale bydlící 28 28 28 29 26 22 18
   přechodně bydlící 28 28 28 21 21 21 21
   celkem 56 56 56 50 47 43 39
   Vlčí Hory trvale bydlící 25 25 25 20 21 22 22
   přechodně bydlící 7 7 7 12 12 12 12
   celkem 32 32 32 32 33 34 34
   Obec Staré Bříště celkem trvale bydlící 53 53 53 49 47 44 40
   přechodně bydlící 35 35 35 33 33 33 33
   celkem 88 88 88 82 80 77 73
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Staré Bříště 40 51 54 52 53 63 59 65 66 70 70 70 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Staré Bříště 28 28 28 50 47 43 39
   Vlčí Hory - - - - - 34 34
   Obec Staré Bříště celkem 28 28 28 50 47 77 73
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Staré Bříště

   Vodovod je zásobován podzemní vodou ze dvou lokalit západně od obce, jímání je prováděno pomocí 3 kopaných studní. Původní studna S3 zásobuje pouze 6 rodinných domů a slouží jako záložní zdroj. Posilující studny S1 a S2 slouží jako hlavní zdroj. Akumulaci tvoří objem vody ve studních. Voda ze studní je přiváděna do spotřebiště gravitačními řady.

   Svodný řad ze studny S1 do S2 je z PE DN 25 mm délky 62 m. Zásobní řad ze studny S2 k armaturní šachtě je z PVC DN 80 mm délky 620m. Zásobní řad ze studny S3 k armaturní šachtě je z oceli DN 50 mm délky 270 m. Rozvodné řady po obci jsou z PVC DN 80 a 90 v celkové délce 601 m.

   V roce 2006 byla realizována rekonstrukce vodovodních řadů v celkové délce 447 m.

    

   Místní (městská) část Vlčí Hory

   V místní části Vlčí Hory není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelstvo je zásobeno pitnou vodou z domovních studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Staré Bříště

   Předpokládá se výstavba vodojemu s odkyselovací jímkou a výměna zásobního řadu od studny S3.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Vlčí Hory

   Předpokládá se výstavba vodovodu s napojením na vlastní zdroje.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje pro místní část Vlčí Hory.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Staré Bříště realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Staré Bříště - - - - - - 39
   Vlčí Hory - - - - - - -
   Obec Staré Bříště celkem - - - - - - 39
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Staré Bříště

   V místní části Staré Bříště žije v současnosti 37 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 21 rekreantů. V místní části je vybudována pouze dešťová kanalizace. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách nebo jsou přes domovní septiky zaústěny do místního vodního toku.

    

   Místní (městská) část Vlčí Hory

   Vmístní části Vlčí Hory žije v současnosti 15 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 12 rekreantů. V místní části není vybudována veřejná kanalizace. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách nebo jsou přes domovní septiky zaústěny do místního vodního toku.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Staré Bříště

   Předpokládá se výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Staré Bříště

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Vlčí Hory

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Vlčí Hory

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Staré Bříště realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Staré Bříště 806,0 3 270,0 4 076,0
  Vlčí Hory 2 110,0 - 2 110,0
  Obec Staré Bříště celkem 2 916,0 3 270,0 6 186,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.