Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Senožaty - CZ063.3304.6103.122 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Senožaty

  Číslo obce PRVKUK 122
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6103.122
  Kód obce 548774
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  361 (6103)
  Humpolec
  Číslo POU
  Název POU
  779
  Humpolec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6103.0122.01 Senožaty 14756 147567
  CZ063.3304.6103.0122.02 Nečice 14754 147541
  CZ063.3304.6103.0122.03 Otavožaty 14755 147559
  CZ063.3304.6103.0122.04 Tukleky 17143 171433
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Senožaty se nachází severně od města Pelhřimov, ve vzdálenosti cca 14 km. Obec je složena ze čtyř místních částí: Senožaty, Otavožaty (2 km východně od Senožat), Nečice (2 km jižně od Senožat) a Tukleky (1 km jihovýchodně od Senožat). Obcí protéká místní bezejmenný vodní tok zaústěný do Petrovického potoka. Rozsah zástavby je v rozmezí 454,0 – 472,0 m n. m.
   Obec Senožaty se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nečice trvale bydlící 22 22 22 18 17 15 14
   přechodně bydlící 1 1 1 21 21 21 21
   celkem 23 23 23 39 38 36 35
   Otavožaty trvale bydlící 24 24 24 15 12 10 7
   přechodně bydlící 14 14 14 45 45 45 45
   celkem 38 38 38 60 57 55 52
   Senožaty trvale bydlící 629 628 628 656 655 653 649
   přechodně bydlící 69 69 69 210 210 210 210
   celkem 698 697 697 866 865 863 859
   Tukleky trvale bydlící 42 42 42 30 26 22 18
   přechodně bydlící 30 30 30 108 108 108 108
   celkem 72 72 72 138 134 130 126
   Obec Senožaty celkem trvale bydlící 717 716 716 719 710 700 688
   přechodně bydlící 114 114 114 384 384 384 384
   celkem 831 830 830 1 103 1 094 1 084 1 072
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Senožaty 697 716 732 740 725 722 733 729 742 758 768 768 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nečice - - - - - - 35
   Otavožaty - - - - - - 52
   Senožaty 695 695 696 854 853 851 847
   Tukleky 40 40 40 133 129 125 121
   Obec Senožaty celkem 735 735 736 987 982 976 1 055
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Nečice

   Místní část Nečice nemá veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní.

    

   Místní (městská) část Otavožaty

   Místní část Otavožaty nemá veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní.

    

   Místní (městská) část Senožaty

   Senožaty jsou zásobeny ze skupinového vodovodu HU-PE-PA. Zásobní gravitační řad ze zemního železobetonového VDJ Nečice 2 x 250 m3 (509,40/505,4 m n.m.) je z PVC DN 150 v délce 1 296 m. Rozvodné gravitační řady po obci jsou z materiálu PVC DN 100, PE DN 50 mm v délce 3 987 m a eternitu DN 100 v délce 140 m. Celková délka rozvodných řadů je 4 127 m.

    

   Místní (městská) část Tukleky

   Místní část Tukleky je zásobena vodou z vodovodu HU-PE-PA z VDJ Nečice. Zásobní řad z VDJ je z PVC 90 v délce 927 m. Rozvodné řady po obci jsou provedeny z PVC 90 a PE 2“ v celkové délce 1 226 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Nečice

   Předpokládá se výstavbu vodovodu s připojením na VDJ pro obec Senožaty z HU-PE-PA. Předpokládaná délka rozvodných řadů je cca 1000 m.

    

   Místní (městská) část Otavožaty

   Předpokládá se výstavba vodovodu napojeného na vodovodní síť obce Senožaty. Předpokládaná délka nově navržených řadů je cca 3000 m.

    

   Místní (městská) část Senožaty

   Předpokládá se výstavba přívodního řadu v délce cca 470 m a výtlačného řadu do VDJ Nečice v délce cca 1630 m.

   Dále výměna rozvodného řadu „A2“ z eternitu v délce 140 za potrubí PVC.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Tukleky

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Senožaty realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nečice - - - - - - -
   Otavožaty - - - - - - 52
   Senožaty 659 658 658 847 846 844 840
   Tukleky - - - - - - -
   Obec Senožaty celkem 659 658 658 847 846 844 892
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Nečice

   V místní části Nečice žije v současnosti 18 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 21 rekreantů. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou zaústěny přes domovní septiky nebo čistírny přímo do místního bezejmenného vodního toku.

    

   Místní (městská) část Otavožaty

   V místní části Otavožaty žije v současnosti 15 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 45 rekreantů. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou zaústěny přes domovní septiky nebo čistírny přímo do místního bezejmenného vodního toku nebo Návesního rybníka.

    

   Místní (městská) část Senožaty

   V obci Senožaty žije v současnosti 661 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na kanalizaci napojeno 620 obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 210 rekreantů.  V obci Senožaty je vybudovaná jednotná kanalizace, která je zakončena čistírnou odpadních vod. Kanalizace byla vybudována postupně z betonových a plastových trub profilů DN 300 – 500 mm. Celková délka kanalizačních stok je 3 542 m. V roce 2013 byla provedena rekonstrukce 247 m jednotné kanalizace. Odpadní vody jsou přiváděny přiváděny gravitační kanalizací na mechanicko-biologickou ČOV se zahušťovací nádrží kalu. Splašková voda v objektu ČOV protéká hrubým předčištěním a lapákem štěrku. Z něho voda gravitačně natéká do biologického stupně, který má předřazenou denitrifikaci, nitrifikaci a nově vystrojenou dosazovací nádrž. Přebytečný kal je čerpadlem čerpán do stávající zahušťovací nádrže. Vyčištěná odpadní voda odtéká do pravostranného přítoku Martinického potoka. V roce 2010 byla realizována intenzifikace a rekonstrukce čistírny odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Tukleky

   V Tuklekách žije v současnosti 31 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 108 rekreantů. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou zaústěny přes domovní septiky nebo čistírny přímo do místního bezejmenného vodního toku.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Nečice

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Otavožaty

   Předpokládá se výstavba splaškové kanalizace v délce cca 920 m, která převede odpadní vody výtlakem v délce cca 1630 m na ČOV Senožaty (místní část se nachází v OP VN Švihov).

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba splaškové kanalizace s výtlakem, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Senožaty

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Senožaty

   Nově napojené obce (místní části): Otavožaty

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Tukleky, Otavožaty, Nečice

    

   Místní (městská) část Tukleky

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Senožaty realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Nečice 2 020,0 - 2 020,0
  Otavožaty 3 465,0 6 879,0 10 344,0
  Senožaty 2 715,0 920,0 3 635,0
  Tukleky - - -
  Obec Senožaty celkem 8 200,0 7 799,0 15 999,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.