Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Sedlice - CZ063.3304.6103.121 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Sedlice

  Číslo obce PRVKUK 121
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6103.121
  Kód obce 548766
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  361 (6103)
  Humpolec
  Číslo POU
  Název POU
  779
  Humpolec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6103.0121.01 Sedlice 14687 146871
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Sedlice se nachází jihozápadně od města Humpolec, ve vzdálenosti cca 7 km. Obec se nachází u VN Sedlice na řece Želivce. Rozsah zástavby je v rozmezí 450,0 – 496,0 m n. m.
   Obec se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Sedlice trvale bydlící 153 153 153 147 146 145 143
   přechodně bydlící 65 65 65 600 600 600 600
   celkem 218 218 218 747 746 745 743
   Obec Sedlice celkem trvale bydlící 153 153 153 147 146 145 143
   přechodně bydlící 65 65 65 600 600 600 600
   celkem 218 218 218 747 746 745 743
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Sedlice 141 144 143 142 142 140 140 137 135 135 136 136 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Sedlice 218 218 218 147 146 145 143
   Obec Sedlice celkem 218 218 218 147 146 145 143
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Prameniště vodovodu se nachází jihozápadně od obce a je tvořeno jímacím zářezem a kopanou studnou. Ze studny je voda svedena gravitačně do čerpací stanice potrubím z PE DN 80 mm. Z jímacího zářezu je voda svedena gravitačně do čerpací stanice potrubím z PE DN 40 mm. Z čerpací stanice je voda čerpána do zemního železobetonového vodojemu o objemu 100 m3. Délka přívodních řadů 612 m.
   Z vodojemu je gravitačně zásobeno spotřebiště. Rozvodné řady jsou z PVC DN 100 mm a z PE DN 50 mm, celkové délky cca 2419 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Uvažuje se s rekonstrukcí vodovodní sítě, vodojemu a čerpací stanice. V případě zvýšení počtu obyvatel se uvažuje s posílením vodního zdroje.
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Sedlice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Sedlice 218 218 218 147 146 500 500
   Obec Sedlice celkem 218 218 218 147 146 500 500
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Sedlice žije v současnosti 143 trvale bydlících obyvatel, všichni jsou napojeni na veřejnou splaškovou kanalizaci. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje cca o 600 rekreantů, ti jsou napojeni na bezodtokové jímky. Stoky jsou vybudovány z PVC, profilů 250 – 300 mm. Celková délka stokové sítě je cca 1 889 m. Původní kanalizace z betonových trub DN 400 – 600 slouží v současnosti jako dešťová kanalizace.
   Odpadní vody jsou přiváděny na mechanicko-biologickou ČOV z roku 1997, která v roce 2014 prošla celkovou rekonstrukcí. U nátoku odpadní vody na ČOV je osazena odlehčovací komora. Dále voda prochází přes mechanickou část (strojně stírané česle, vertikální lapák písku) do biologické části, kterou tvoří denitrifikační nádrž, nitrifikační nádrž a dosazovací nádrž. Produkovaný přebytečný kal je odváděn do uskladňovací nádrže.

   V současnosti napojené obce (místní části): Sedlice
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se s rozšířením a dobudováním stávajícího kanalizačního systému v chatové oblasti. V rámci této výstavby bude třeba vybudovat čerpací stanici s výtlakem zaústěným do stávající kanalizační sítě.
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V současnosti napojené obce (místní části): Sedlice
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Sedlice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Sedlice 4 936,0 4 600,0 9 536,0
  Obec Sedlice celkem 4 936,0 4 600,0 9 536,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.