Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Řečice - CZ063.3304.6103.120 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Řečice

  Číslo obce PRVKUK 120
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6103.120
  Kód obce 548715
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  361 (6103)
  Humpolec
  Číslo POU
  Název POU
  779
  Humpolec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6103.0120.01 Řečice 14485 144851
  CZ063.3304.6103.0120.02 Bystrá 14483 144835
  CZ063.3304.6103.0120.03 Křepiny 40443 404438
  CZ063.3304.6103.0120.04 Záběhlice 14487 144878
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Řečice se nachází severně od města Humpolec, ve vzdálenosti cca 7 km. Obec je složena ze čtyř místních částí: Řečice, Bystrá (1 km severně od Řečice), Křepiny (1 km severozápadně od Řečice) a Záběhlice (2 km východně od Řečice). Místními částmi protéká Bystrý potok a dále 3 bezejmenné vodní toky. Rozsah zástavby je v rozmezí 486,0 – 504,0 m n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bystrá trvale bydlící 21 21 21 17 16 14 13
   přechodně bydlící 6 6 6 9 9 9 9
   celkem 27 27 27 26 25 23 22
   Křepiny trvale bydlící 82 82 82 71 65 60 55
   přechodně bydlící 37 37 37 63 63 63 63
   celkem 119 119 119 134 128 123 118
   Řečice trvale bydlící 25 25 25 20 17 13 10
   přechodně bydlící 26 26 26 96 96 96 96
   celkem 51 51 51 116 113 109 106
   Záběhlice trvale bydlící 15 15 15 18 18 18 17
   přechodně bydlící 8 8 8 21 21 21 21
   celkem 23 23 23 39 39 39 38
   Obec Řečice celkem trvale bydlící 143 143 143 126 116 105 95
   přechodně bydlící 77 77 77 189 189 189 189
   celkem 220 220 220 315 305 294 284
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Řečice 141 137 134 136 133 131 131 132 136 138 141 141 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bystrá 17 17 17 26 25 23 22
   Křepiny 79 79 79 134 128 123 118
   Řečice 21 21 21 116 113 109 106
   Záběhlice 11 11 12 39 39 39 38
   Obec Řečice celkem 128 128 129 315 305 294 284
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bystrá

   Místní část Bystrá je zásobena ze skupinového vodovodu Řečice – Bystrá – Křepiny - Záběhlice. Místní část je gravitačně zásobena z vodojemu pro místní části Bystrá a Křepiny (zemní, železobetonový 50 m3). Z tohoto vodojemu je veden zásobní řad do místní části Bystrá délky 1420 m, před místní částí je umístěna armaturní komora, kde se odděluje řad do místní části Bstrá a řad do místní části Křepiny. Řad pro místní část Bystrá jí prochází a je dále napojen do rozdělovací komory v místní části Řečice, celková délka propojovacího řadu z místní části Bystrá do místní části Řečice je 732 m. Rozvodné řady po obci mají délku 243 m. Materiál rozvodných vodovodních řadů - PVC DN 80 a 100 mm.

    

   Místní (městská) část Křepiny

   Místní část Křepiny je zásobena ze skupinového vodovodu Řečice – Bystrá – Křepiny - Záběhlice. Místní část je gravitačně zásobena z vodojemu pro obce místní části Bystrá a Křepiny. Z tohoto vodojemu je veden zásobní řad do místní části Bystrá, před ní je umístěna armaturní komora, kde se odděluje řad do místní části Bystrá a řad do místní části Křepiny. Délka zásobovacího řadu od rozdělovací armaturní komory do místní části Křepiny je 802 m. Rozvodné řady mají délku 1 575 m.

   Materiál rozvodných vodovodních řadů v obci Křepiny - PVC DN 100 mm.

    

   Místní (městská) část Řečice

   Místní část Řečice je zásobena ze skupinového vodovodu Řečice – Bystrá – Křepiny - Záběhlice. Obec je gravitačně zásobena z vodojemu pro obec Řečice a Záběhlice (zemní, železobetonový 100 m3), z tohoto vodojemu je veden zásobovací řad do místní části Řečice v délce 1 130 m. Na okraji místní části se na rozvodnou síť napojuje propojovací řad, kterým je vedena pitná voda z místní části Bystrá do místní části Řečice. Rozvodné řady mají délku 682 m. Materiál rozvodných vodovodních řadů – PVC DN 80 a 100 mm.

    

   Místní (městská) část Záběhlice

   Místní část Záběhlice je zásobena ze skupinového vodovodu Řečice – Bystrá – Křepiny - Záběhlice. Výtlačný zásobovací řad je veden z vodojemu pro místní části Řečice a Záběhlice a jeho celková délka je 743 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bystrá

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Křepiny

   Na zásobovacím řadu nebo v rozvodné části vodovodu Křepiny bude v budoucnu nutné vybudovat tlakovou stanici z důvodu dlouhodobě nízkého tlaku vody v rozvodné síti místní části Křepiny.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Řečice

   Výhledově se počítá s posílením stávajících vodních zdrojů a s modernizací technologického vybavení na akumulaci pitné vody.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Záběhlice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se uvažuje v místní části Řečice.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Řečice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bystrá - - - - - 21 21
   Křepiny - - - - - - 106
   Řečice - - - - - - -
   Záběhlice - - - - - - -
   Obec Řečice celkem - - - - - 21 127
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bystrá

   V místní části Bystrá žije v současnosti 16 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 9 rekreantů.

   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou zaústěny přes domovní septiky přímo do vodního toku.

    

   Místní (městská) část Křepiny

   V místní části Křepiny žije v současnosti 77 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 63 rekreantů.

   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou zaústěny přes domovní septiky přímo do návesního rybníka nebo do místního bezejmenného vodního toku.

    

   Místní (městská) část Řečice

   V místní části Řečice žije v současnosti 23 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 96 rekreantů.

   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou zaústěny přes domovní septiky přímo do návesního rybníka nebo do místního bezejmenného vodního toku.

    

   Místní (městská) část Záběhlice

   V místní části Záběhlice žije v současnosti 21 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 21 rekreantů. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou zaústěny přes domovní septiky přímo do návesního rybníka nebo do místního bezejmenného vodního toku.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bystrá

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Křepiny

   Předpokládá se výstavba kanalizačního systému a čistírny odpadních vod.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Křepiny

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Řečice

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Záběhlice

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro místní část Křepiny realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bystrá 196,0 - 196,0
  Křepiny 1 200,0 5 600,0 6 800,0
  Řečice 4 700,0 - 4 700,0
  Záběhlice 500,0 - 500,0
  Obec Řečice celkem 6 596,0 5 600,0 12 196,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.