Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Proseč - CZ063.3304.6103.119 - stav 23. 5. 2018

 1. Obec

  Proseč

  Číslo obce PRVKUK 119
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6103.119
  Kód obce 537829
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  361 (6103)
  Humpolec
  Číslo POU
  Název POU
  779
  Humpolec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6103.0119.01 Proseč 13315 133159
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Proseč se nachází severně od města Humpolec, ve vzdálenosti cca 8 km. Obcí protéká místní bezejmenný vodní tok, dále je zde Návesní rybník. Rozsah zástavby je v rozmezí 576 - 590 m n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Proseč trvale bydlící 80 80 80 75 73 70 67
   přechodně bydlící 30 30 30 60 60 60 60
   celkem 110 110 110 135 133 130 127
   Obec Proseč celkem trvale bydlící 80 80 80 75 73 70 67
   přechodně bydlící 30 30 30 60 60 60 60
   celkem 110 110 110 135 133 130 127
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Proseč 64 76 77 80 79 82 78 78 76 74 71 71 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Proseč 77 77 77 135 133 130 127
   Obec Proseč celkem 77 77 77 135 133 130 127
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Prameniště vodovodu Proseč se nachází jižně od obce a je tvořeno čtyřmi kopanými studnami. Průměrná vydatnost zdroje 1,2 l/s. Ze studní je voda gravitačně svedena potrubím PE DN 50 délky cca 310 m do zemního železobetonového VDJ 100 m3. Z vodojemu je gravitačně zásobeno spotřebiště. Rozvodné řady jsou z oceli a z PE.

   Celková délka rozvodných řadů je cca 2721 m.

    

   V roce 2018 bylo povoleno posílení vodovodu Proseč - kopaná studna hloubky 4 m a propojovací potrubí ze studny do VDJ.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V dalším období se uvažuje o provedení nového výtlačného potrubí PVC 90 v délce cca 160 m ze studny S4 do vodojemu včetně ovládacího kabelu od studny S3. Dále se předpokládá rekonstrukce nadzemního objektu vodojemu.
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Proseč realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Proseč - - - - - - 127
   Obec Proseč celkem - - - - - - 127
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Proseč žije v současnosti 77 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 60 rekreantů, na stávající jednotnou kanalizační síť napojeno cca 80 obyvatel. V obci je jednotná kanalizace, jejíž celková délka činí cca 1119 m, byla dokončena v roce 1977 a byly použity betonové trouby profilů DN 300 až DN 500 mm.

   Kanalizace je vyústěna po předčištění v biologických septicích do biologického rybníka (plocha hladiny 1500 m2), před kterým je odlehčovací komora pro odlehčení dešťových vod.

    

   V obci je vybudována ČOV

   V současnosti napojené obce (místní části): Proseč

    

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V dalším období se uvažuje s výstavbou splaškové kanalizace v délce cca cca 1,5 km. Původní kanalizace by zůstala jako dešťová. Dále se předpokládá výstavba nové čistírny odpadních vod.

    

   V obci bude vybudována nova ČOV

   V současnosti napojené obce (místní části): Proseč

   Nově napojené obce (místní části): Proseč

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Proseč realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Proseč 400,0 7 260,0 7 660,0
  Obec Proseč celkem 400,0 7 260,0 7 660,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  23. 5. 2018 31/2018 administrativní opatření Proseč - posílení vodního zdroje vodovodu Proseč na pozemku p.č. 466/1 v k.ú. Kaliště - kopaná studna hl. 4 m, vodovodní potrubí v délce 35 m ze studny do VDJ
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.