Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Píšť - CZ063.3304.6103.118 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Píšť

  Číslo obce PRVKUK 118
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6103.118
  Kód obce 548545
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  361 (6103)
  Humpolec
  Číslo POU
  Název POU
  779
  Humpolec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6103.0118.01 Píšť 12105 121053
  CZ063.3304.6103.0118.02 Vranice 12106 121061
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Píšť se nachází severně od města Pelhřimov, ve vzdálenosti cca 18 km. Obec se skládá ze dvou místních částí Píšť a Vranice (1 km severovýchodně od Píště) Obcí protéká bezejmenný vodní tok. Rozsah zástavby je v rozmezí 436,0 – 462,0 m n. m.
   Obec Píšť se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Píšť trvale bydlící 45 45 45 35 33 32 30
   přechodně bydlící 33 33 33 33 33 33 33
   celkem 78 78 78 68 66 65 63
   Vranice trvale bydlící 45 45 45 36 33 30 27
   přechodně bydlící 21 21 21 21 21 21 21
   celkem 66 66 66 57 54 51 48
   Obec Píšť celkem trvale bydlící 90 90 90 71 66 62 57
   přechodně bydlící 54 54 54 54 54 54 54
   celkem 144 144 144 125 120 116 111
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Píšť 72 74 75 72 66 78 80 78 78 76 75 75 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Píšť - - - - - 65 63
   Vranice - - - - - 51 48
   Obec Píšť celkem - - - - - 116 111
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Píšť

   Píšť nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelstvo je zásobeno pitnou vodou z domovních studní.

    

   Místní (městská) část Vranice

   Místní část Vranice nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelstvo je zásobeno pitnou vodou z domovních studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Píšť

   Předpokládá se výstavba vodovodu, který bude tvořen zdrojem, ATS a rozvodnými řady. Předpokládaná délka rozvodných řadů je cca 1460 m.

    

   Místní (městská) část Vranice

   Předpokládá se výstavba vodovodu, který bude napojen na navržené prameniště obce Píšť. Předpokládaná délka rozvodných řadů je cca 1120 m. Variantně lze využít místní zdroj.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Píšť realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Píšť - - - - 66 65 63
   Vranice - - - - 54 51 48
   Obec Píšť celkem - - - - 120 116 111
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Píšť

   V Píšti žije v současnosti 37 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 33 rekreantů. Místní část nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť, v obci je vybudovaná pouze dešťová kanalizace v délce cca 400 m. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách.

    

   Místní (městská) část Vranice

   Ve Vranicích žije v současnosti 37 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 21 rekreantů. Místní část nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť, v obci je vybudovaná pouze dešťová kanalizace v délce 210 m. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Píšť

   Předpokládá se výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Píšť

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Vranice

   Předpokládá se výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.

    

   Současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Vranice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Píšť realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Píšť 3 000,0 7 000,0 10 000,0
  Vranice 2 000,0 7 000,0 9 000,0
  Obec Píšť celkem 5 000,0 14 000,0 19 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.